อย่างอื่นที่ควรรู้ นอกจากการเหยียบคันเร่ง และเบรค
ห้องสมุด E - LIB หมวดรถยนต์     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์
http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html

[ คัดลอกจาก ฐานเศรษฐกิจ Section 1: ฉบับที่ 1413 ปีที่ 19 วันที่ 29 ส.ค.-1ก.ย. 2542]

รู้ทันประกันรถยนต์ : ผู้เอาประกันภัยจะขอเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัยได้หรือไม่


นายกะรนได้ไปจองซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งจาก บริษัทขายรถยนต์ในราคา 1,800,000 บาท บริษัทขายรถยนต์ได้ออกใบจองให้ กำหนดส่ง มอบรถยนต์ในวันที่ 1 กันยายน 2542 นายกะรนจึงได้ติดต่อขอทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทอิงอรประกันภัย จำกัด โดยให้มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 1 กันยายน 2542 สิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2543 บริษัท อิงอรประกันภัย จำกัด ได้ออกกรมธรรม์ประ-กันภัยให้นายกะรน และนายกะรนได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาบริษัทขายรถยนต์ได้มีหนังสือ ถึงนายกะรนแจ้งว่า เนื่องจากได้มีผู้จองซื้อรถยนต์เข้ามามากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ผลิตรถ ยนต์ให้ไม่ทัน บริษัทจึงจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์ออกไปเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ทำให้ช่วงระยะเวลาระหว่างวัน ที่ 1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2542 ไม่ได้มีการใช้รถยนต์จึงไม่มีการเสี่ยงภัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม นายกะรนจึงขอทราบว่าในกรณีเช่นนี้นายกะรนจะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาประกันภัยโดยให้มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2542 สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ดังนี้จะทำได้หรือไม่อย่างไร
การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัยดังกล่าว สามารถกระทำได้ โดยนายกะรนแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทอิงอรประกันภัย จำกัด ทราบ ในกรณีเช่นนี้บริษัทอิงอรประกันภัย จำกัด จะออกเอกสารแนบท้าย "การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย" เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าว คือ แนบ ร.ย.7.3
ร.ย.7.3 จะระบุวาสระยะเวลาประกันภัยใหม่เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2542 สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2543 เวลา 16.30 น.
ข้อความในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประ-กันภัยรถยนต์ระบุว่า ให้ยกเลิกระยะเวลาประกัน ภัยเดิมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และให้ คุ้มครองตามระยะเวลาประกันภัยใหม่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
นอกจากที่กล่าวแล้ว ร.ย.7.3 ยังมีรายการที่อาจ มีการเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย ได้แก่การปรับเบี้ย ประกันภัย และการเพิ่มภัย ซึ่ง อาจมีการขอเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเปลี่ยนระยะเวลาประกันภัย ก็จะได้ระบุลงไว้ใน ร.ย.7.3 ให้ ครบถ้วนเสียในคราวเดียวกัน
ที่มา : นายอำนวย สุภเวชย์
ที่ปรึกษากฎหมาย กรมการประกันภัย

นายอำนวย สุภเวชย์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB [ hey.to/yimyam ] [ i.am/thaidoc ]

Best view with[IE3.02][NN 4.05][OPERA 3.21] 800X600