มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอกจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน คุณภาพชีวิต - 13/11/1998 ]

"เนื้อปลา"มีคุณค่าอาหารสูง เหมาะกับนักธุรกิจที่ใช้สมอง

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน


โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันคุกคามนักธุรกิจ หมอชี้เป็น ผลมาจากภาวะไขมันใน
เส้นเลือดสูง เพราะการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและขาดการออกกำลัง
กาย แนะให้ หันมารับประทานโปรตีนจากเนื้อปลา เพราะมีโอเมก้า 3 ช่วย
ลดการเกาะตัว ของไขมันที่ผนังเส้นเลือด อีกทั้ง D.H.A. ในเนื้อปลายังช่วย
อัตราเสี่ยงจากโรคสมองฝ่ออีกต่างหาก

นายแพทย์เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เปิดเผย
ว่า ปัจจุบ ันเราจะพบว่ากลุ่มนักธุรกิจมัก จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ทั้งนี้
เป็น ผลสืบเนื่องมาจากระดับไขมันในเส้นเลือดสูง จนส่งผลให้เส้นเลือดที่ไป
เลี้ยง หัวใจตีบ เลือดหล่อเลี้ยงหัวใจไม่สะดวก ทำให้เกิดอาก ารหัวใจล้ม
เหลว เฉียบพลัน ซึ่งภาวะการนี้ไม่เกี่ยวกับการ อ้วนหรือผอม หรือแม้แต่เพศและ
วัยอีกด้วย สาเหตุใหญ่มาจากการบริโภค อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง รวมทั้ง
การไม่ มีเวลาออกกำลังกายที่พอเพียง ป ระ-กอบกับการดำเนินธุรกิจที่รัด
ตัว ทำ ให้เกิดความเครียยด ผลที่ตามมาคือโรคความดันโลหิตสูงและโรค
เส้นเลือด หัวใจตีบ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
นายแพทย์เอกลาภ ยังกล่าวอีกว่าการบริโภคอาหารเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ก่อให้เกิดโรคภัยดังที่ได้กล่าวข้างต้น โดยที่ผู้บริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
หรือไขมันจากสัตว์บกเป็นประจำ จะมี อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหัว
ใจ สูง ทางเลี่ยงคือต้องเป ลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน
จาก สัตว์บก บริโภคอาหารที่ทำจากปลาแทน เพราะในเนื้อปลาหรือน้ำมัน
จากเนื้อปลา จะอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นกลุ่มโอเมก้า 3 ที่มีคุณสมบัติใน
การลดการ จับ ตัวของไขมันที่ผนังเส้นเลือด เท่ากับ ลดอัตราการเสี่ยงของ
การเป็นโรคหัวใจลง
นอกจากนี้แล้ว นายแพทย์เอก-ลาภ ยังกล่าวด้วยว่าสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่
ในกลุ่มโอเมก้า 3 คือ D.H.A. ที่มีคุณ สมบัติใน การพัฒนาเซลล์สมอง ช่วย
ป้องกันภาวะอาการสมองฝ่อ ซึ่งโรคนี้เป็นแล้วรักษาไม่หาย และสารดีเอชเอ
ที่ว่านี้ร่างกายมนุษย์สร้างเองไม่ได้ ต้อง ได้รับจากการบริโภคเนื้อปลาหรือไข
มัน ปลาเท่านั้น แต่อย่าง ไรก็ตามการบริโภค ควรหลีกเลี่ยงการย่าง เผา
ทอด ควรใช้วิธีนึ่งหรือต้มแทน เพื่อให้คุณค่าทาง โภชนาการถูกทำลายน้อยที่
สุด
อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์ วิลเลี่ยม คอนเนอร์ หัวหน้าแผนกวิจัย
มหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ได้วิจัยพบว่า กรดไขมัน
ในกลุ่ม โอเมก้า 3 นี้มีส่วนทำให้สมองดี โดยสาร ดีเอชเอ นี้มีอยู่ในผนัง
เซลล์ทั่วร่างกาย ทำให้เซลล์มีความไวต่อการ รับสัญญา ณประสาท นอกจาก
นั้นแล้ว ยังพบว่ามีปริมาณสูงในจอตา และที่สำคัญที่สุดคือเป็นส่วนประกอบ
ของเซลล์สมอง ซึ่งพบว่ามีถึงร้อยละ 65 กรด ไขมันนี้ร่างกายไม่สามารถ
สร้างขึ้นเองได้ แต่ได้จากอาหารที่บริโภคค ือปลา
นายแพทย์ วิลเลี่ยม ยืนยันด้วย ว่าสมองมนุษย์มีไขมันชนิดนี้เป็นส่วน
ประกอบอยู่ครึ่งหนึ่งก่อนกำเนิด ส่วนที่เหลือจะได้มาในช่วงแรกของชีวิต
เพราะดีเอชเอจึงมีความสำคัญมากต่อ สตรีในระยะตั้ งครรภ์และมารดาใน
ระยะให้นมบุตร ช่วยให้สมองทารกพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
นายแพทย์วิลเลี่ยม ยังกล่าวอีกว่า นอกจาก ดีเอชเอกรดไขมันในกลุ่ม
เดียวกันคือ อีพีเอ.ยังมีคุณสมบัติทำ ลายโคเลสโ ตรอลในเส้นเลือด ลดความ
ดันโลหิต เท่ากับลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฉะนั้นผู้บริโภคเนื้อปลา
เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 มื้อ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ควรจะลด
การบริโภคไขมันชนิดอิ่มตัวอ ื่นๆ ลงด้วย
[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600