ผู้สูงอายุ

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  ผู้สูงอายุและการดูแล
  ผู้สูงอายุกับอาหารการกิน
  หมดประจำเดือนและการใช้ฮอร์โมนในวัยทอง

ผู้สูงอายุและการดูแล  back to top
แม่ ไมตรี ลิมปิชาติ
ธนาคารแม่ มัลลิกา
ผู้ใหญ่ คือใคร สมศรี สุกุมลนันทน์
วัยทอง วัยแห่งคุณค่า นพ.เสรี ธีรพงษ์
เรียนรู้จากปู่ย่าตายาย ดร.อุทัย ดุลยเกษม
ผู้ชายวัยทอง...ขาดรัก น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ความรักของพ่อแก่แม่เฒ่า อ.สมศรี สุกุมลนันทน์
อารมณ์ขัน เสน่ห์ของวัยดึก นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
วัยกลางคน สุภาวดี หาญเมธี
จะอยู่อย่างไรในวัยสูงอายุ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อยู่อย่างสุขใจ ในวัยทอง ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ
วิธียกเครื่อง คนสูงอายุ ศ.นพ.วิทยา นาควัชระ
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ (เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ) นพ.บรรลุ ศิริพานิช
สุขเมื่อเกษียณ มัลลิกา
เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง เอื้อพันธุ์ ศรีสุนทร
แก่กว่าอายุจริง มัลลิกา
ย่ายาย เกรงใจหลาน สมศรี สุกุมลนันทน์
สุขภาพดีแบบวัยตกกระ ยาหยี
สูตรเพิ่มอายุ ให้ยืนยาวอย่างมีสมรรถภาพ หมอ ED.
คนเราชะลอความแก่ได้จริงหรือ ? นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
เคล็ดลับชะลอแก่ น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
สุดยอดวิธีหนีความแก่ มัลลิกา
ผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
วัยทอง ผ่องใสด้วยเอ็กเซอร์ไซด์ กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ฮอร์โมนลดความแก่ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ฮอร์โมนหนุ่มสาว หมอ ED.
GH สารมหัศจรรย์ต้านชราตัวล่าสุด ร.ต.เภสัชกรหญิงพิภาดา ทองเชี่ยว
เขาลดความแก่ กันอย่างไรบ้าง ? กองบรรณาธิการใกล้หมอ
สัญญาณเตือน จากร่างกายคุณ อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
ความลับของเซลล์ชรา วิลาส นิรันดร์สุขศิริ
สัญญาณเตือนเริ่มสูงอายุ พญ. เยาวเรศ นาคแจ้ง
แบบทดสอบตนเองสำหรับสตรีวัยทอง
ห่วงผู้ใหญ่ที่บ้าน อ.สมศรี สุกุมลนันทน์
เข้าใจคุณยายคุณย่า สมศรี สุกุมลนันท์
ชีวิตใหม่ในวัยทอง นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
หลักการ 11 ข้อในการดูแลผู้สูงอายุ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจนา
ดูแลผู้เฒ่า กนกวลี
วันแห่งการปลดปล่อย ไพบูลย์ พันธ์เมือง
วัยทอง...วัยกังวลว่าไร้ค่า เดหลี
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อาฬสา หุตะเจริญ
หลักทั่วไปในการใช้ยาในผู้สูงวัย ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ กองควบคุมยา
ยามีประโยชน์และโทษกับผู้สูงอายุ ดร.อุ๋มอิ๋ม
ผู้สูงอายุกับการใช้ยา ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
การเลือกใช้ มอยเจอร์ไรเซอร์ในวัยทอง รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ถนอมเรือนผมและผิวพรรณ ในวัยสูงอายุ พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
สุขภาพฟันในผู้สูงอายุ ทญ.วันเพ็ญ มโนมัยอุดม
ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร เมื่อเราอายุมากขึ้น ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
คนแก่หกล้ม อาจถึงตาย หมอพัตร
คู่แฝดติดตัว หมอ ED.
มารู้จัก "ผู้ชายวัยทอง" กันเถอะ* ผศ. พท. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร
การเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่วัยสูงอายุ* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประคับประคองผู้สูงอายุอย่างไร? จึงจะปลอดภัย* นพ.อรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์
ผู้สูงอายุกับอาหารการกิน  back to top
โภชนาการผู้สูงอายุ รุจิรา สัมมะสุต
มื้อคุณภาพ ของคนวัยทอง แม่ลออ
จงฉวยโอกาส นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้สูงอายุ รุจิรา สัมมะสุต
อาหารชะลอความแก่ นพ.ดำเกิง ปฐมวาณิชย์
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ชุลีพร สวาสดิ์ญาติ
ชรากับการขาดอาหาร ดร.วินัย ดะห์ลัน
การดัดแปลงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุจิรา สัมมะสุต
อาหารผู้สูงอายุ* สุดยอด ดอท คอม
โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุ* greendoor
หมดประจำเดือนและการใช้ฮอร์โมนในวัยทอง  back to top
รู้จักและเข้าใจวัยทอง
วัยทอง วัยเริ่มรุ่นของผู้สูงอายุ
วัยเงิน…วัยทอง น.พ.วีระ สุรเศรณีวงศ์
ผู้หญิงวัยทอง นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ผู้หญิงวัยทอง นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ผู้หญิงวัยทอง ดร.อุ๋มอิ๋ม
เล็กๆ น้อยๆ ของหญิงวัยทอง หมอ Ed.
วัยหมดระดู นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
เมื่อเลือดจะไปลมจะมา นิ่มนุช ประสานทอง
หมดประจำเดือน นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
วัยหมดระดู นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
เพศสัมพันธ์ ช่วงวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) พญ.จันทรา เจณณวาสินิ
ฮอร์โมนสตรีเพศ :ดาบสองคมจริงหรือไม่ พญ.จันทรา เจณณวาสิน
ฮอร์โมนเพศชาย ช่วยชายสูงอายุได้หรือเปล่า ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
มารู้จัก HRT กันเถอะ กองบรรณาธิการใกล้หมอ
เหตุผลที่ผู้หญิงควรใช้ฮอร์โมน น.พ.วีระ สุรเศรณีวงศ์
หยุดฮอร์โมนทดแทนในหญิงหมดระดู นพ.นริศ เจนวิริยะ
ตอบคำถามเกี่ยวกับ สมุนไพรวัยทอง ภ.ญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
สมุนไพรวัยทอง ภญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
ตังกุย สมุนไพรวัยทองตัวที่หนึ่ง ยุวดี สมิทธิวาสน์
สตรี "วัยทอง" กับการใช้ฮอร์โมน ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
การบริโภคถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ ภญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง* ดร.นวลอนงค์ บุญเจริญศิลป์
วัยทอง* น.อ.ทวีศักดิ์ วังศกาญจน์
ผู้ชายวัยทองกับการเปลี่ยนแปลง* นิตยสารเพื่อสุขภาพ
วัยหมดระดู : การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ * รศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
วัยหมดประจำเดือน* ผศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
หญิงวัยหมดระดู (Menopause) * พันเอก นายแพทย์ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล
ฮอร์โมนกับวัยทอง* นิตยสารเพื่อสุขภาพ


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง