มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

เซ็กส์ เอดส์ ยาเสพย์ติดคุกคามหนัก
เยาวชนวอนรัฐหันฟังเด็กและแก้ไข


เยาวชนไทยวอนรัฐบาลสนใจและรับฟังปัญหาของเด็กมากขึ้น เหตุปัจจุบันถูกคุกคาม
จากปัญหา 108 ทั้งเรื่องเพศ ยาเสพย์ติด สุขภาพ และเอดส์ ขณะเดียวกันก็จะได้รู้ว่า
เยาวชนคิดอย่างไรและอยากได้อะไรจากผู้นำประเทศ

วานนี้ (4 มิ.ย.) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก หรือ ESCAP (เอสแคป) จัดประชุมสภาเยาวชนเอเชียแปซิฟิก แห่งองค์การสหประชาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกได้แสดงความ คิดเห็น เพื่อเสนอเป็นแนวทาง ในการกำหนดนโยบาย และการบริหารประเทศต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องเพศ สุขภาพ ยาเสพย์ติดและเอดส์ โดยตัวแทนเยาวชนได้จัดกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเรื่องดังกล่าว

ในหัวข้อเรื่องเพศ ตัวแทนเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นว่า เด็กไม่ได้รับความรู้ ทางด้านเพศศึกษาเท่าที่ควร หากไปถามผู้ปกครองก็จะถูกมองเป็นเรื่อง ไม่ดี และผลักภาระไปที่ครู ซึ่งก็มักไม่ได้รับคำตอบ ทำให้เยาวชนต้องศึกษาด้วยตนเอง แต่บางครั้งก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง จึงอยากให้ผู้ใหญ่เปิดใจให้กว้าง ในการให้การศึกษาเรื่องเพศตามหลักการที่ถูกต้อง

ส่วนในเรื่องของยาเสพย์ติด ขณะนี้กำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ชุมชนที่อยู่อาศัย จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา และให้ความสำคัญเป็นปัญหาระดับประเทศ

ในด้านสุขภาพ มีการนำเสนอว่า การที่เยาวชน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีด้วย โดยสุขภาพกายที่ดีย่อมเกิดจาก ร่างกายที่แข็งแรง ส่วนสุขภาพใจ ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ไม่ว่าเป็นสภาพครอบครัว และสภาพสังคม

ส่วนในหัวข้อเรื่องเอดส์นั้น ได้เรียกร้องให้คน ในสังคมเข้าใจและเห็นใจผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังอยากให้รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ สำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ด้วย

ปัญหาต่างๆ ที่ได้นำเสนอและแนะแนวทางแก้ไขนั้น เยาวชนต่างแสดงความคาดหวังว่า จะได้รับความสนใจหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น มีปัญหาเร่งด่วนหลายปัญหา ส่วนประเด็นของเอดส์ ได้หยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญหลังจากดำรงตำแหน่งได้ 5-6 เดือน

อย่างไรก็ตาม วิธีการในการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะจะต้องจัดระบบสังคมให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้คนเกิดความเคยชิน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การสื่อสารในการแก้ปัญหาในเรื่องโรคเอดส์เป็น ความเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความขัดแย้ง ได้รู้และเข้าใจตรงกัน

สำหรับโครงการในตอนต้น คือ การป้องกันเอดส์ เป็นการให้การความรู้เรื่องถุงยางอนามัย โดยมุ่งไปที่เยาวชน ตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ รวมทั้งการ ให้ความรู้แก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งยังได้ควบคุมคุณภาพของถุงยางอนามัยให้ได้ตามมาตรฐานด้วย ซึ่งถือว่าต้องทำในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน

ด้านนายสุรชาติ ราชจันดา นักศึกษาราชภัฏนครราชสีมา เยาวชนไทยผู้พิการทางสายตา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนจากภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก แต่กลับมองข้ามผู้พิการ โดยหัวข้อการประชุมก็ไม่ได้มีหัวข้อสำหรับคนพิการ อีกทั้งทางภาครัฐเองก็ไม่ให้ความสำคัญ ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือคนพิการเท่าที่ควรจะเป็น

จึงขอฝากให้ทั้งทางภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้คนพิการมากกว่านี้ และหวังว่าการประชุมครั้งหน้าจะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นคนพิการ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่น่าจะให้โอกาสจากคนพิการทั่วโลกด้วยเช่นกัน

ขณะที่ น.ส.ถมถอง ทองนอก นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ ได้พบกับสังคมใหม่ๆ ได้พบปะผู้คนจากหลายประเทศหลายเชื้อชาติ ทำให้ได้รู้ว่าในต่างประเทศเองก็ประสบปัญหา ไม่ต่างกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหายาเสพย์ติด ซึ่งตนอยากให้รัฐบาล ให้ความสำคัญมากที่สุด

เช่นเดียวกับ น.ส.วรรณภา เหว่าขจร นักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพย์ติด เอดส์ เพศ และสุขภาพ รวมทั้งยังได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาเหล่านี้ จึงหวังว่า ผู้ใหญ่ในรัฐบาลจะสนใจ มารับฟังความคิดเห็นของเยาวชนบ้าง จะได้รู้ว่าเยาวชนคิดอย่างไร และอยากได้อะไรจากผู้นำประเทศ


(update 21 มิถุนายน 2001)
[ ที่มา... หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน   วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2544]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600