เรื่องเพศ...ไม่รู้ไม่ได้แล้ว


ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเพื่อการเรียนรู้นั้น เรื่องราวเกี่ยวกับเพศเป็นสิทธิขั้นมูลฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้

สิทธิทางเพศ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานที่ได้รับการประกาศไว้ในปี ค.ศ.1994 ที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศสเปน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิของบุคคลทุกเพศตามที่ถูกที่ควร

คำประกาศสิทธิทางเพศ...

เพศเป็นมิติหนึ่งของมนุษย์ และเป็นมิติที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพศเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างภายในของสังคมเอง และของแต่ละบุคคลในเวลาเดียวกัน ปรากฏให้เห็นทางวงจรชีวิตของบุคคลที่ประสานความเป็นตัวของตัวเอง และสร้าง หรือเสริมความผูกพันซึ่งกันและกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

...ความสุขในเพศ ซึ่งรวมถึงความสุขที่เกิดจากการกระทำแก่ตนเอง เป็นที่มาแห่งความผ่องแผ้วทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ ความสุขที่ว่านี้ย่อมได้มาจากประสบการณ์ทางเพศที่ปราศจากปัญหาขัดแย้งและความวิตกกังวล จึงเป็นที่มาของพัฒนาการของสังคมและบุคคลด้วย

โดยนัยดังกล่าวข้างต้น สังคมจะต้องเป็นผู้สร้างเงื่อนไขที่จะกำหนดความพอใจของบุคคล เพื่อให้บรรลุถึงพัฒนาการสูงสุด และจะต้องเคารพในสิทธิทางเพศ ซึ่งได้แก่สิทธิ ดังต่อไปนี้...
 • สิทธิที่จะมีเสรีภาพ จะต้องขจัดการบังคับข่มขู่ทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ และการล่วงเกินทางเพศทุกรูปแบบ ไม่ว่าในเวลาหรือสถานการณ์ใดๆ การต่อสู้เพื่อต่อต้านความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่สังคมควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

 • สิทธิที่จะมีความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเองและความปลอดภัยในร่างกาย รวมถึงการควบคุม และการแสวงหาความสุขจากร่างกายของตนเอง โดยปราศจากการทารุณกรรม และความรุนแรงในทุกรูปแบบ

 • สิทธิเท่าเทียมทางเพศ มีเสรีภาพที่ปราศจากการกีดกันแบ่งแยกในทุกรูปแบบ ร่วมกับการให้ความเคารพในความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง และไม่ว่าจะมีอายุ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือมีรสนิยมทางเพศแบบใด

 • สิทธิที่จะมีสุขอนามัยทางเพศที่ดี รวมทั้งได้รับทรัพยากรสำหรับการวิจัย และการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการรักษาพยาบาลมากขึ้น

 • สิทธิที่จะได้รับความรู้เรื่องเพศที่กว้างขวางและเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เบี่ยงเบน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทางเพศกระทำได้ดีขึ้น

 • สิทธิที่จะได้รับรู้ความรู้ด้านเพศศึกษาที่กว้างขวาง และครอบคลุมตั้งแต่เกิดไปจนตลอดชีวิต สถาบันทางสังคมทุกสถาบันควรมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ว่านี้

 • สิทธิที่จะดำเนินชีวิตร่วมอย่างอิสระ จะแต่งงานหรือไม่ก็ได้ จะหย่าร้างหรือไม่ก็ได้ หรือจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตร่วมทางเพศอื่นๆ ที่ตนเองประสงค์

 • สิทธิที่จะตัดสินใจโดยเสรีและรับผิดชอบในการเจริญพันธุ์ สามารถเลือกจำนวนบุตร ระยะห่างระหว่างการมีบุตรแต่ละคน และโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้ตั้งครรภ์ได้ โดยที่เด็กทุกคนควรเป็นที่รักและต้องการของพ่อแม่

 • สิทธิในความเป็นส่วนตัว สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทางเพศโดยอิสระ ภายใต้เนื้อหาของจริยธรรมทางสังคมและบุคคล ประสบการณ์ทางเพศที่ให้ความพึงพอใจ และมีเหตุผลเท่านั้นที่จะสนับสนุนพัฒนาการของมนุษย์ได้

การเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องจะทำให้เข้าใจได้ว่า

 • เรื่องเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติ... การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กทารก วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง วัยสูงอายุ ฯลฯ

 • ความต้องการทางเพศและการตอบสนองทางเพศนั้น เป็นธรรมชาติขั้นพื้นฐานของการเจริญพันธุ์ แต่กามารมณ์ของมนุษย์นั้น สามารถที่จะควบคุมให้มีการเสนอและสนองตามครรลองของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของแต่ละชนชาติ รวมทั้งสามารถควบคุมในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศได้

 • ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษานั้น เป็นความรู้ที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และระบบการเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงที่สัมพันธ์กับระดับของฮอร์โมนเพศในร่างกาย อารมณ์เพศ ความรักและกามารมณ์ของชายหญิง การครองชีวิตคู่ การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์และมีบุตร รวมทั้งการดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับเพศและวัย

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่ควบคุมป้องกันได้ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัย หรือ Safer Sex และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 • การมีเพศสัมพันธ์ควรจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบ และเมื่อเกิดความต้องการทางเพศขึ้นแล้ว การตอบสนองต่ออารมณ์และสื่อเร้าทางเพศนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์เสมอไป การอดทน อดกลั้น หรือหาทางเบี่ยงเบนไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อยังไม่สมควรจะมีเพศสัมพันธ์ เป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า

 • ความเข้าใจผิดและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น เกิดเพราะคนมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอาย ต้องปกปิด ข่าวลือต่างๆ จึงออกมามาก การได้รับความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องจะแก้ไขความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเพศไปได้ไม่มากก็น้อย และการมีความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องยังทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่าง และความเหมือนกันทั้งของชายและหญิง

 • การเรียนรู้เรื่องเพศ เป็นการเรียนรู้ถึงธรรมชาติ และเมื่อธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลง เรื่องราวเกี่ยวกับเพศศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ เรื่องต้องห้ามในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องต้องห้ามในปัจจุบันอีกต่อไป และในอนาคตก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเช่นกัน

 • การมีความสัมพันธ์ทางเพศในอดีตเป็นไปเพื่อการเจริญเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นไปเพื่อแสวงหาความสุขร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจปรองดอง มีความรักสมัครสมานกลมเกลียว ในการที่จะทำให้กิจกรรมแห่งความรักใคร่ดำเนินไปตามครรลองของธรรมชาติ เพื่อที่จะได้เกิดความสุขสมร่วมกัน จนเป็นสายใยแห่งความผูกพัน ที่จะโยงใยคนสองคนไว้ด้วยกันอย่างสุขสม

 • การเรียนรู้ที่จะเข้าใจคู่ของตนเองในรูปแบบที่เขาเป็น มากกว่าความต้องการที่จะให้คู่ของตนเป็นไปดังใจตนเอง ย่อมทำให้สัมพันธภาพยืนยาวและราบรื่น

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงจะต้องเตรียมใจไว้ว่า...
...เรื่องเพศ ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!!


(update 1 ตุลาคม 2004)
[ ที่มา... เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 641 วันที่ 13 - 19 ก.ย. 2547 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600