สิทธิยามท้อง ของแม่ทำงาน


เรื่องต้องรู้อีกประการหนึ่งสำหรับคุณแม่ working mom ก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คุณแม่จะได้รับจากที่ทำงานหรือจากรัฐค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือ สิทธิการลาคลอด ฯลฯ เรื่องสำคัญแบบนี้คุณแม่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะคะ


คุณแม่... ข้าราชการ

คุณแม่กลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ ครู ทหาร ตำรวจ ฯลฯ มีสิทธิต่อไปนี้ค่ะ
 • ลาคลอด 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ และได้รับเงินเดือนตามปกติ
 • ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ไม่ได้รับเงินเดือน โดยลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ)
 • เบิกเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรได้ครั้งละ 400 บาท ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเบิกแยกต่างหากได้ตามระเบียบข้าราชการ
 • เงินสวัสดิการสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เดือนละ 50 บาทต่อคน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือแก่บุตรไม่เกิน 3 คน จนถึงอายุ 18 ปีบริบูรณ์

คุณแม่... พนักงานรัฐวิสาหกิจ

คุณแม่กลุ่มนี้ อาทิ พนักงานองค์การโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ จะได้รับสิทธิดังต่อไปนี้ค่ะ
 • เบิกเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรได้ครั้งละ 400 บาท ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะเบิกได้ตามระเบียบพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ค่าช่วยเหลือบุตร 50 บาท ต่อคนต่อเดือน
 • สิทธิลาคลอด ลาได้ 60 วัน โดยได้รับเงินเดือน
 • ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ไม่เกิน 30 วันทำการ (ไม่ได้รับเงินเดือน)

คุณแม่... พนักงานบริษัทเอกชน

คุณแม่กลุ่มนี้มีจำนวนมากค่ะ พนักงานออฟฟิศทั่วๆ ไป อย่างนักข่าว ช่างภาพ บัญชี ประชาสัมพันธ์ การตลาด พนักงานขาย ฯลฯ นั้นจำเป็นต้องมีบัตรประกันสังคมกันทุกคนอยู่แล้ว จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบัตรได้เลยค่ะ

กองทุนประกันสังคม
 • สิทธิได้รับค่าคลอดบุตร เหมาจ่ายครั้งละ 6,000 บาท (เกินกว่านี้ต้องชำระเอง) และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตร คนละ 2 ครั้ง

 • เงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 200 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน

 • สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมถึง : การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม

คุณแม่... อาชีพอิสระ

สำหรับคุณแม่ที่ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ลูกจ้างทำงานบ้าน ร้านค้าแผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย หรือยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่น สามารถใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองได้ค่ะ

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง
 • แบบนี้ฟรี : การตรวจและการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็ก การให้ภูมิคุ้มกันโรคของเด็ก และการวางแผนครอบครัว

 • จ่าย 30 บาท : การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา การคลอดบุตร ไม่เกิน 2 ครั้ง ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ และค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

 • สิทธินี้ไม่ครอบคลุมถึง : การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม

กฎหมายน่ารู้

วันหยุดลาคลอดของบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันไปตามระเบียบของบริษัทแต่ละแห่งคะ แต่ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดไว้ดังนี้
 • สิทธิลาคลอดไม่เกิน 90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง

 • ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือทำงานเสี่ยงอันตราย อาทิ เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานยก แบก หาม ของหนักเกิน 15 กิโลกรัม

 • ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิ์ขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

 • ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

Hotline

 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันสังคม สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม 88/28 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 27-28 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2831 4000 สายด่วน 1330


(update 26 กรกฎาคม 2005)
[ ที่มา.. นิตยสารดวงใจพ่อแม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 มกราคม 2548 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600