107. ฝ้าเพดาน (ไม้) ภายนอก เลือกอย่างไร- ทำยังไง ถึงจะไม่บิดงอ ?


ฝ้าเพดานภายนอกที่บิดงอ เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุสำคัญ 3 ประการเท่านั้น
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]