125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง
จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ


หากคุณรู้จักตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่าเจ้าตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม กับแนวสันหลังคาเป็น 45 องศา เสมอ ในรูปแปลน ไม่ว่าคุณจะกำหนด ความลาดเอียงของหลังคา เป็นกี่องศาก็ตาม เพราะหากองศาไม่ได้ 45 ตามแปลน คุณจะก่อสร้างไม่ได้ เพราะแนวตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางจะฉีกถ่างห่างออกจากกันจนคุณวางครอบมุมไม่ได้
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]