132. ค่าออกแบบ ….เขาแบ่งกันอย่างไร (ระหว่งสถาปนิกและวิศวกร) ?


ค่าบริการของสถาปนิกเมื่อได้รับมาจากเจ้าของงานแล้ว จำเป็นที่ต้องแบ่งให้บรรดาวิศวกรต่าง ๆ ที่เข้ามา ร่วมงาน (ไม่เช่นนั้นวิศวกรคงไม่ยอมทำงาน) ซึ่งจะจัดการแบ่งตามวิธีการดังนี้ :

โดยจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละดังต่อไปนี้

ประเภทของงาน/คน 1 2 3 4
สถาปนิก 65% 60% 55% 50%
วิศวกรโครงสร้าง 20% 20% 22% 26%
วิศวกรสุขาภิบาล 5% 5% 6% 6%
วิศวกรไฟฟ้า 10% 10% 11% 11%
วิศวกรเครื่องกล 0 5% 6% 6%
รายละเอียดเพิ่ม สอบถามได้ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ …ทันที
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]