134. ค่าออกแบบ ….เขาคิดกันอย่างไร (จากเจ้าของโครงการ) ?


ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งประเภทการบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ไว้เป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทจะมีค่าบริการไม่เท่ากัน และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามงประมาณ ที่ก่อสร้าง โดยแยกออกโดยสังเขปดังนี้ :

โดยแต่ละประเภทแยกค่าบริการตามงบประมาณได้ดังต่อไปนี้ (เป็นร้อยละ)
3.25
ประเภท ไม่เกิน
10 ล้าน
10 ล้าน
-30 ล้าน
30 ล้าน
- 50 ล้าน
50 ล้าน
-100 ล้าน
100 ล้าน
- 200 ล้าน
200 ล้าน
-500 ล้าน
1 10.00 7.75 6.50 6.00 5.25 4.50
2 8.50 6.75 5.75 5.50 4.75 4.25
3 7.50 6.00 5.25 5.00 4.50 4.00
4 6.50 5.50 4.75 4.50 4.25 3.75
5 5.50 4.75 4.50 4.25 4.00 3.50
6 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50
ในการคำนวณค่าบริการ ใช้คิดเป็นขั้นตอนของงบประมาณ เช่นอาคารคอนโดมิเนียม มีงบประมาณ 35,000,000 บาท คิดค่าแบบตามประเภทที่ 4 ดังนี้ :

10 ล้านบาทแรก คิด 6.50% =650,000 บาท
20 ล้านบาทถัดไป คิด 5.50% = 1,100,000 บาท
5 ล้านที่เหลือ คิด 4.75% = 237,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น = 1,987,500 บาท (= 5.6%)

….รายละเอียดมากกว่านี้กรุณาถามได้ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ..ทันที


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]