198. สถาปนิก-วิศวกร เอย……
ท่านรู้จักกฎหมายอาญามาตรา 227 มั้ยเอ่ย


มีกฎหมายอาญาอยู่มาตราหนึ่ง ที่มีผลและควบคุมการทำงานของสถาปนิกและวิศวกรอย่างเคร่งครัด แต่เป็น เรื่องน่าแปลกมากว่า สถาปนิก-วิศวกรไม่เกิน 10 % จะทราบรายละเอียดถึงกฎหมายนี้ ว่าหากท่านทำอะไร ผิดพลาด ท่านอาจโดนติดคุกตั้ง 5 ปี ข้อความที่ระบุในกฎหมายอาญามาตรา 227 นี้ความว่า

มาตรา 227 ผู้ใดมีวิชาในการออกแบบ ควบคุมหรือทำการก่อสร้างซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ใด ๆ ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ อันพึงกระทำนั้น ๆ โดยประการ ที่น่าจะเป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายกับบุคคลอื่น ต้องระวางจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

จากรายละเอียดที่แจงไว้ในกฎหมายฉบับนี้ หากตึความกันโดยละเอียดแล้ว หากท่านทำผิดให้เกิดอันตราย หรือเพียงมีแนวโน้มว่า จะเกิดอันตราย (เช่นออกแบบเสร็จ เขียนแบบเสร็จ คำนวณเสร็จ แต่ยังไม่มีการ ก่อสร้าง) ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะติดคุก 5 ปีได้อย่างสบาย ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความผิดตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพ สถาปัตยกรรม- วิศวกรรม ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ กส./กว. ซึ่งมีโทษอย่างอื่นรวมเข้าไปอีก เช่น การถอดถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น แล้วก็ยังไม่รวมความผิดทางแพ่ง ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่ เจ้าทุกข์เรียกร้องอีกด้วย !!!!… ขออวยพรให้ท่านแคล้วคลาด ครับ !


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]