22. อย่าลืมแตรียมโครงสร้างพิเศษ
ไว้สำหรับห้องเครื่อง และดาดฟ้า


อาคารหลายแห่งที่ออกแบบและก่อสร้างตามแบบโครงสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถนำ หม้อแปลงไฟฟ้า Transformer, เครื่องจักรปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับการใช้อาคาร เข้าไปวางได้ แม้จะมีการเตรียมพื้นที่อาคาร ในแบบทางสถาปัตยกรรม เอาไว้แล้วก็ตาม เพราะลืม เตรียม ความ แข็งแรง ของโครงสร้างเอาไว้ (ซึ่งโดยปกต ิพื้นที่ห้องเครื่องส ำหรับการวางอุปกรณ ์ไฟฟ้า-เครื่องกล ในห้องเครื่อง และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ที่วางบนชั้นดาดฟ้า จะต้องเตรียมโครงสร้าง การรับน้ำหนัก ไว้แข็งแรง กว่าโครงสร้างปกติ ของอาคารประมาณ 4-6 เท่า)

ดังนั้นการออกแบบที่ดีและสมบูรณ์ จะต้องมีการประสานงานของงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และ วิศวกรรมระบบ ไว้แต่เริ่มแรก เสมอ… ยกเว้นแต่ ใครอยากจะให้อาคารของตัวเอง เกิดการ แตกร้าว พังทลาย รั่วซึม…ก็ตามใจครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]