23. ทำไม้แบบ เขาให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันเท่าไร… จึงยังไม่อันตราย


หลายครั้งที่มีการขัดแยังกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนควบคุมงาน (ซึ่งอาจจะรวมไปถึ งเจ้าของ โครงการด้วย) เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง วางขนาดไม้แบบผิดพลาด (หรือหล่อคอนกรีต ออกมาแล้ว เห็นความผิดพลาด )…… ซึ่งในชีวิตจริง การที่จะจะเตรียมไม้แบบทุกอย่าง ไม่ให้ผิดพลาดเลย ย่อมเป็นไป ไม่ได้ แต่หากปล่อยให้ผิด (กันจนเพลิน) ก็เป็นอันตราย ต่อระบบโครงสร้างแน่นอน…..เรื่องนี้ ทางวิศวกรรมสถานฯ ได้มีมาตรฐาน ไว้ดังต่อไปนี้

1.) คลาดเคลื่อนแนวดิ่งในแต่ละชั้น = 10 mm.
2.) คลาดเคลื่อนจากระดับหรือแนวลาดในช่วง 10 เมตร = 15 mm.
3.) คลาดเคลื่อนจากแนวอาคารที่กำหนดในแบบ และ ตำแหน่งฝาผนังและฝาประจันที่เกี่ยข้องในช่วง 10 เมตร = 20 mm.
4.) คลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสา-คาน-พื้น-ผนัง = 5.+10 mm.
5.) ไม้แบบคลาดเคลื่อนในฐานราก
ตำแหน่งฐานรากผิดหรือเฉศูนย์
คลาดเคลื่อนความหนาฐานราก
= 20.+50 mm.
= 50 mm.
= 50.+100 mm.
6.) คลาดเคลื่อนของความหนาขั้นบันได ลูกตั้ง/ลูกนอน = 2.5 / 5 mm.


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]