6. ผู้รับเหมาท่านบอกว่าเติมบ้านได้สบายมาก
โครงสร้างเตรียมไว้แล้ว เชื่อได้ไหม


เชื่อไม่ได้ครับ เพราะ การที่เราจะต่อเติม อาคารเรานั้น เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ อาคารวิบัต ิเป็นอย่างยิ่ง ทุกตารางเมตร ที่เราก่อสร้าง ต่อเติมเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้เกิด น้ำหนัก เข้ามาโถมทับโครงสร้าง ของ บ้านเรา เกือบหนึ่งตัน ทีเดียว ดังนั้น หากใครมา

บอกเราว่าได้เตรียมโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการพิสูจน์ยืนยันเสมอ ซึ่ง การพิสูจน์นั้น จะต้องประกอบด้วย แบบก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) รายการคำนวณ ทาง วิศวกรรม และที่สำคัญที่สุด ก็คือ ลายเซ็น ลงนามรับรองของ วิศวกรโครงสร้างผู้ทำ การออกแบบ (ซึ่งเขาจะแนบมาพร้อมกับภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) หาก เขามีทุกอย่าง ครบตามนั้นจึงจะ เชื่อถือได้

แต่ถ้าหากไม่มีเอกสารยืนยัน แต่ท่านก็ยัง อยากจะเชื่อ ก็คงจะไม่มีใครห้ามท่านได้ เนื่องจากความเชื่อส่วนบุคคลนั้นถือเป็น สิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไทย ใครจะมาบีบบังคับท่านไม่ได้ .....หาก ท่านอยากจะเชื่อแบบเสี่ยงๆเช่นนั้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]