1. ที่ดินที่เราได้ภาระจำยอมนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย
จะมีหมดอายุหรือไม่


ภาระจำยอมที่บันทึกอยู่ในโฉนดที่ดินว่า ให้เป็น ทางเดินบ้าง ทางรถวิ่ง บ้าง ทางสำหรับ ท่อสาธารณู ปโภคบ้าง บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับโฉนดที่ดินนั่น ชั่วกาลปวสาน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเล็กๆ เพราะหากเปิดดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 ท่านบันทึกไว้ว่า "ภาระจำยอมนั้น หากมิได้ใช้ในสิบปี ท่านว่า ย่อมสิ้นไป" ดังนั้น ผู้ใดที่ได้รับภาระจำยอมจากผู้อื่นไว้อย่าลืมไปใช้งาน บ้างนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]