2. กฎหมายกำหนดให้เราต้องมีที่ว่างในบ้านเราขนาดเท่าไร


กฎหมายท่านกลัวว่า ถ้าเราไม่เว้นที่ว่างในตอนเราก่อสร้างอาคารมากพอ จะ ทำให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เราแออัดเกินไป ทำให้เกิดเชื้อโรค ทั้งอากาศยัง ถ่ายเทไม่สะดวก แสงแดดก็ส่องมาไม่ถึงตัวเรา จึงกำหนดอัตราส่วนพื้นที่ว่างสำหรับ อาคารพักอาศัยไว้ที่ไม่น้อยกว่า ๓๐% ของพื้นที่ดิน หากเป็นอาคารพาณิชย์หรือ อาคารสำนักงาน ท่านบอกว่าต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๑๐% ของที่ดิน เป็นต้น หากจะ ให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่น ท่านมีที่ดินขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร คือ ๔๐๐ ตารางเมตร หรือ ๑๐๐ ตารางวา กฎหมายท่านบอกว่า เราจะสร้างตัวบ้านของเราส่วนที่คลุมพื้น ดินไม่เกินกว่า ๗๐% ของที่ดิน (คือ ๔๐๐ x ๐.๗๐ = ๒๘๐ ตารางเมตร) และต้อง เว้นเป็นพื้นที่บ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตรนั่นเอง หรือหากเป็นอาคารประเภท ทาวน์เฮาส์ ซึ่งถือว่าเป็นอาคารประเภทพักอาศัย ก็จะต้องมีการเว้นหน้าบ้านและเว้น หลังบ้านให้มีที่ว่าง และที่ว่างนั้นจะมีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ๓๐% ของพื้นที่ดินตาม โฉนด ดังนั้น พวกเราหลายท่านที่ต่อเติมด้านหลังของทาวน์เฮาส์ให้เต็ม (มักจะทำ เป็นครัว) หรือต่อเติมหน้าบ้านไปเป็นห้องบ้างเป็นโรงรถบ้าง การกระทำเหล่านี้ก็จะ ผิดกฎหมายว่าด้วยการเว้นที่ว่างสำหรับอาคารพักอาศัยเสมอครับ จะถูกจะผิดใจ ท่านประการใด ตอนนี้ผมยังไม่ขอออกความคิดเห็นก็แล้วกันครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]