3. กฎหมายควบคุมอาคารดันไปขัดแย้งกับกฎหมายผังเมือง
เราคนกลางจะทำอย่างไร


เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างของบ้านเรานั้น ต่างคนต่างออก มีพระ ราชบัญญัติประมาณ ๒๐ พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆ และ แน่นอน ผู้ดูแลกฎหมาย แต่ละฉบับก็จะบังคับ ให้เราต้องทำตาม กฎหมายที่เขาดูแลอยู่ แต่ถ้าหาก กฎหมาย เยอะแยะนั้นขัดแย้งกันเอง เราจะต้องตัดสินใจใช้กฎหมายใดเล่า เช่น กรณีที่ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร กับ พระราชบัญญัติ การผังเมือง เกิดการ ขัดแย้งกัน เราจะต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติใด การตัดสินนี้ โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะให้วัดกันที่ "ศักดิ์ของกฎหมาย" ว่า ใครน่าจะใหญ่กว่ากัน
ซึ่งผมขอไม่กล่าวไว้ในที่นี้ แต่สำหรับกรณีของพระราชบัญญัติ ที่กล่าวมาทั้งสองเกิดความขัดแย้งกัน ก็ให้ไปเปิดดูที่มาตรา ๑๒ ของพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร (๒๕๒๒) ซึ่งว่าไว้ว่า ถ้ากฎหมายควบคุมอาคารขัดหรือแย้ง กับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง จึงขอสรุปตามคำถามนี้ว่า ถ้ากฎหมายควบคุมอาคารขัดแย้งกับกฎหมายผัง เมือง ให้ยึดเอากฎหมายผังเมืองเป็นหลักครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]