9. สถาปนิกในเมืองไทย เขาแยกออกเป็นกี่สาขากันนะ


วิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทยแยกออกเป็น ๔ สาขา คือ
๑. สถาปัตยกรรมหลัก ทำงานเกี่ยวกับด้านอาคารทั่วไป
๒. สถาปัตยกรรมภายใน ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน
๓. สถาปัตยกรรมผังเมือง ทำงานเกี่ยวกับการวางผังต่างๆ ซึ่งมักเป็น ขนาดไม่เล็ก
๔. ภูมิสถาปัตยกรรม ทำงานทางด้านภูมิทัศน์ (Landscape)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]