10. มิติทั้ง ๕ แห่งการบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม


สถาปนิกจะต้องเข้าใจถึงมิติทั้ง ๕ ของการทำงานวิชาชีพ ซึ่งสถาปนิกจะมี หน้าที่ที่จะต้องนำความของมิติทั้ง ๕ นี้มาร้อยเรียงประสานเพื่อให้สมบูรณ์ มิติแรก เรียกว่ามิติที่ ๐ ก็คือความต้องการความคิดฝันของเจ้าของบ้าน ที่ยังจับต้นชนปลาย ไม่ชัดเจน ซึ่งสถาปนิกจะต้องพยายามแปลความฝันเหล่านั้นออกมาเป็น Program Requirement หรือเป็นเอกสารที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่า ความต้องการหรือความ คิดฝันของเจ้าของบ้านนั้น ตรงกับความเข้าใจของเรา การดำเนินการเช่นนี้เป็นการ สร้างมิติต่อมา ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็นมิติที่ ๑ หลังจากนั้นสถาปนิกก็จะต้องแปล ความจากเอกสารหรือ Program Requirement นั้นออกมาเป็นรูปแบบ ๒ มิติเป็น พิมพ์เขียว เป็นแบบที่สามารถนำไปก่อสร้างได้ หลังจากนั้นก็เป็นมิติต่อไปก็คือ การก่อสร้างแบบ
พิมพ์เขียว ๒ มิตินั้นให้เป็นอาคารบ้านเรือน ๓ มิติที่สมบูรณ์ ซึ่ง สถาปนิกจะต้องเข้าไปดูแลการแปลงพิมพ์เขียว ๒ มิติให้เป็น ๓ มิติให้ดีและ สมบูรณ์ เมื่อเกิดอาคาร ๓ มิติขึ้นแล้ว เจ้าของบ้านสามารถเข้าไปอยู่อาศัยใช้สอย อาคารได้แล้ว สิ่งที่สถาปนิกจะต้องไม่ลืมก็คือ มิติที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับการใช้สอย หรือการอยู่อาศัย เกิดเป็นมิติอีกมิติหนึ่ง คือ มิติที่ ๔ (Space & Time) ที่สถาปนิก จะต้องจัดเตรียมเอาไว้แต่แรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงาน การป้อง กันโจรขโมย การทำความสะอาด การบำรุงรักษา ฯลฯ หากสถาปนิกใดที่ให้บริการ และใช้ความสามารถในการร้อยเรียงประสานส่งผ่านผลงานต่างๆให้มีคุณภาพใน ทุกๆมิติ เจ้าของบ้านเจ้าของอาคารก็จะมีความสุข และวิชาชีพสถาปัตยกรรมก็จะ เป็นที่ยอมรับและอยู่ไปได้ยืนยาว


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]