12. บ่ายสองโมงกับค่ำสองทุ่ม คือเวลาทำลายชาติไทย


เขียนหัวข้อให้ดูน่ากลัว บางท่านอาจจะอมยิ้มว่าเขียนให้ดู `เวอร์ เกินไป ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าผมกล่าวตามหัวข้อนั้นเป็นเรื่องจริงจังทีเดียว เพราะจาก บันทึกการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรา บอกว่าเวลาที่ชาวไทยใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ ๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. และ เวลา ๒๐:๐๐ - ๒๑:๐๐ น. ซึ่งถือเป็น Peak Hour หรือจุดที่ใช้ไฟ มากที่สุดที่การไฟฟ้าท่านต้องเตรียมผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอในเวลานั้นให้ได้ ซึ่งต้อง สูญเสียทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเศรษฐกิจของชาติเป็นการแลก เปลี่ยนกับความสะดวกสบายของเรา

เราอาจจะช่วยกันลดปัญหานี้ได้ คือ การช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้ามากๆใน ช่วงนั้น เช่น เลื่อนการประชุมมาช่วงเช้า ปิดดวงไฟหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างที่ ไม่จำเป็นไปบ้าง เป็นต้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]