19. Ionizer และ Ozone คืออะไรหนอ


ชื่อฝรั่งทั้งสองชื่อ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้อากาศในห้องมีความบริสุทธิ์ขึ้น โดยเจ้า Ionizer นั้นจะทำหน้าที่สร้างประจุไฟฟ้าขึ้นเพื่อให้ประจุไฟฟ้านั้นไปจับกับ ฝุ่นผงหรือเชื้อโรค ฝุ่นผงก็จะตกลงมาที่ถาดรองแล้วเชื้อโรคก็ตาย ส่วนเจ้า Ozone นั้นเป็นก๊าซที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆแล้วก็กลายเป็นก๊าซออกซิ เจน ก็จะลบกลิ่นฆ่าเชื้อโรคได้

แต่อุปกรณ์เกือบ ทุกอย่างที่จะทำให้ อากาศบริสุทธิ์ได้ก็คือ ต้องมี Filter และ พัดลมที่คอยดูดอากาศ ต่างๆที่ถ่ายเทในห้องเราให้มาผ่านเจ้าแผ่นกรอง Filter นี้ เพราะ Filter จะเป็นตัวจับฝุ่นผง ที่มีขนาดใหญ่ๆไปก่อน แล้วจึงจะถูก อุปกรณ์ที่ว่านี้ กำจัดอีกครั้ง ดังนี้ การที่มี Filter ที่มีคุณภาพ และการคอยดูแล Filter ให้สะอาด สมบูรณ์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]