คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คอลัมน์ข้างศาล จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2542 ]


เมียต่างด้าวตั้งแต่ผมได้เขียนเรื่อง "เมียพม่า" ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2542 มีจดหมายมาขอบคุณที่ตอบปัญหานี้พร้อมกับถามปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าว และการถือสัญชาติของลูกตามมาอีกมากมาย แสดงให้เห็นว่า มีคนไทยที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้กันไม่น้อย

ความจริงเรื่องของความรัก ไม่ว่าจะเกิดกับคนเชื้อชาติและสัญชาติใด ใครก็ไม่ควรห้ามหรือรังเกียจ มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่แต่งงานอย่างออกหน้าออกตากับคนเชื้อชาติและสัญชาติอื่น และมีลูกของคู่สมรสต่างเชื้อชาติต่างสัญชาติที่เรียกว่า "ลูกครึ่ง" เช่นนี้ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ประเทศไทยทั้งในด้านความรู้ ความงาม กีฬา ตลอดจนกิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามปรากฏให้เห็นกันอยู่เนือง ๆ ขอให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของตนเองและของคนอื่น แม้บางคนจะมีสายเลือดแห่งความเป็นไทยเพียงครึ่งเดียวก็ตาม ผมก็เชื่อว่าคนไทยเหล่านั้นรักแผ่นดินพ่อหรือแผ่นดินแม่ของตนไม่น้อยไปกว่าคนอื่น ๆ แน่นอน

สรุปปัญหาจากจดหมายทุกฉบับแล้วมีดังนี้

1. การจดทะเบียนสมรสกับหญิงต่างด้าวทำอย่างไร จดที่ไหน มีข้อจำกัดหรือไม่ จดทะเบียนสมรสแล้วหญิงจะได้สัญชาติไทยตามสามีหรือไม่ มีสิทธิ์ใช้นามสกุลของสามีหรือไม่ ระหว่างขอจดทะเบียนสมรสและขอสัญชาติไทย หญิงต่างด้าวเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายจะถูกจับไปดำเนินคดีหรือไม่

การจดทะเบียนสมรสตามปกติไปจดได้ที่นายทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียน ซึ่งอยู่ที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ โดยไปขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนไหนก็ได้ ข้อจำกัดก็คือ ชายหญิงต้องมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว หญิงต่างด้าวย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของสามีได้เลย แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยตามสามีโดยอัตโนมัติ หากหญิงต่างด้าวประสงค์จะได้สัญชาติไทยจะต้องยื่นคำขอตามแบบ ก.ช.1 พร้อมหลักฐานประกอบคือ ทะเบียนสมรส ถ้าผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องยื่นต่อผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นต้องยื่นต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น เมื่อยื่นแล้วการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การขอสัญชาติไทยตามสามี เช่นนี้ไม่ใช่การขอแปลงสัญชาติไทย จึงไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์เรื่องการแปลงสัญชาติเป็นไทยอีก

สำหรับหญิงต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่ขอจดทะเบียนสมรสและขอสัญชาติไทยอาจจะต้องถูกดำเนินคดี เพราะการเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่การที่หญิงต่างด้าวเข้ามาอยู่ในเมืองไทยจนมีลูกมีเต้ากับชายไทยแล้วตามจดหมายที่เล่ากันมาน่าจะเป็นเหตุให้ศาลรอการลงโทษให้ได้ และน่าจะเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจให้สัญชาติไทยเร็ว ๆ อีกด้วย

2. คนที่เกิดในเมืองไทยจะได้สัญชาติไทยหรือไม่

คนที่พ่อหรือแม่เป็นคนไทยไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย และไม่ว่าจะเกิดเมื่อใดย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตของพ่อหรือแม่ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2508 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน) มาตรา 7(1)

ส่วนคนที่เกิดในเมืองไทยโดยพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวนั้น ไม่ว่าจะเกิดเมื่อใดโดยหลักแล้วจะได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน) มาตรา 7(2) เว้นแต่ในขณะที่เกิด พ่อตามกฎหมาย หรือพ่อนอกกฎหมาย หรือแม่ของผู้นั้นเป็น
  1. ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
  2. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพียงชั่วคราว หรือ
  3. ผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ครับ ที่หลายคนเข้าใจว่าเมียของตนเป็นคนต่างด้าวนั้น ลองสำรวจตรวจสอบให้ดี บางทีในปัจจุบันเขาอาจจะได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายสัญชาติที่แก้ไขใหม่แล้วก็ได้ หากเข้ากรณีดังกล่าวข้างต้นนี้

คนข้างศาล


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]