คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิกกฏหมาย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ]
law clinic

สมรสซ้อน


ดิฉันอยู่กินกับสามีมานานกว่า 2 ปี โดยยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เพราะสามียังไม่ได้หย่าขาด จากภริยาเก่า ต่อมาดิฉันเดือดร้อนเรื่องเงิน อยากจะขอกู้เงินกับทางธนาคาร อยากจะจดทะเบียนสมรส แต่ไม่กล้าทำ เพราะจะกลายเป็นทะเบียนสมรสซ้อน ทางเพื่อนของสามีบอกว่าทางภริยาเก่า จะขอเงินทอง ซึ่งทางดิฉัน และสามีก็ไม่มีเงินพอที่จะให้เขา เพราะเราก็มีภาระหนี้สินที่ค้างอีกมาก ตอนที่ดิฉันอยู่กับสามีใหม่ ๆ เขามีรถยนต์คันหนึ่ง แต่ยังผ่อนไม่หมด คงค้างค่ารถอีกครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ตอนนี้ขายรถคันนั้นไปแล้ว ดิฉันและสามีก็ได้ซื้อรถคันใหม่อีกคัน ซึ่งก็ยังผ่อนอยู่เหมือนเดิม
  1. อยากทราบว่าการจดทะเบียนสมรสซ้อนมีผลต่อกฎหมายอย่างไรบ้าง มีคนบอกว่าคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะไป ต่างก็ใช้ได้เหมือนกัน
  2. ระหว่างภริยาเก่า ถ้าสามีอยากจะให้เขาหย่าให้ ควรทำอย่างไร
  3. ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างดิฉันและสามีจะมีผลต่อภริยาเก่าหรือไม่

ดวงใจ เชียงใหม่

1. ผลในทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสซ้อนคือ ตกเป็นโมฆะ เสียเปล่าใช้การไม่ได้มาตั้งแต่ วันที่จดทะเบียนซ้อน การที่บอกว่าคนอื่นเขาทำกันใช้ได้เหมือนกันใช้เพื่ออ้างว่าเรามีคู่สมรสเท่านั้น แต่ไม่ได้เปรียบอะไรในทางกฎหมายเลย ตรงกันข้ามการที่คุณทราบอยู่แล้วว่าสามีมีคู่สมรสอยู่ก่อน และยังไม่ได้หย่ากัน แต่คุณยังไปจดซ้อนกับสามีผู้อื่น นอกจากสามีจะตกเป็นจำเลยที่ 1 ในข้อหาฐานแจ้งความเท็จว่าไม่เคยมีคู่สมรสมาก่อนแล้ว คุณก็อาจจะตกเป็นจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวการร่วมกับสามีด้วย และผู้เสียหายที่จะแจ้งความหรือฟ้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และภริยาคนแรก ที่ต้องเสียหาย เนื่องจากสามีจดทะเบียนสมรสซ้อน เป็นความผิดทางอาญา มีโทษถึงจำคุก ซึ่งหากผู้ต้องหา หรือจำเลยรับราชการหากต้องโทษทางอาญาอาจทำให้ขาดคุณสมบัติ ของการเป็นข้าราชการด้วย

นอกจากนี้ภริยาคนแรกยังอาจฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนทะเบียนสมรสซ้อนได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อเกิด ปัญหาเช่นนี้กับครอบครัวใดส่วนใหญ่มักจะมีการต่อรองกัน โดยใช้คดีอาญา ข้อหาแจ้งความเท็จ เป็นเครื่องมือ และถ้าหากทะเบียนสมรสของคุณถูกเพิกถอน คุณก็ไม่อาจฟ้อง เรียกค่าทดแทน ความเสียหาย ที่มีการเพิกถอนหรือฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ (ค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีเพราะการสมรสถูกเพิกถอน) ก็ไม่ได้

2. การหย่าระหว่างสามีกับภริยาคนแรกขึ้นอยู่กับว่า ภริยาคนแรกสมัครใจจะหย่าให้กับสามีหรือไม่ ถ้าหากเธอไม่ยินยอมหย่าก็ต้องใช้วิธีการทางศาล แต่ผู้ที่จะฟ้องหย่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้จะต้องมีเหตุ ที่จะฟ้องหย่าได้ด้วยว่า เธอมีความผิดหรือข้อบกพร่องอะไรที่จะเป็นเหตุหย่าตามกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่คุณให้มายังไม่พอฟังว่าสามีจะฟ้องหย่าภริยาคนแรกได้ ตรงกันข้าม การที่สามีอยู่กินกับคุณ ในขณะที่มีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้ว ภริยาคนแรกต่างหากที่จะมีสิทธิฟ้องหย่าสามีได้

อย่างไรก็ตามถ้าปรากฏว่าสามีและภริยาคนแรกสมัครใจแยกกันอยู่ หากเกิน 3 ปีเมื่อใด ถือว่า นานพอที่จะทำให้คู่สมรสนั้นแตกสลายจนไม่กลับคืนดีกันได้อีก เพื่อให้บุคคลทั้งสองได้มีโอกาสตั้งต้น ชีวิตใหม่ กฎหมายจึงยอมให้สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ โดยฝ่ายที่ฟ้องหรือถูกฟ้อง อาจไม่มีความผิดหรือข้อบกพร่องก็ได้ แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาสมัครใจแยกกันอยู่จริงหรือไม่ หากคุณและสามีไม่อายต่อใครก็ต้องอดทนรอให้เกิน 3 ปีก่อน และในระหว่างนี้ สามีย่อมมีหน้าที่ อุปการะเลี้ยงดูภริยาคนแรกด้วย ดังนั้นการที่ภริยาคนแรกจะเรียกร้องเงินทองค่าใช้จ่าย คงไม่ใช่ความผิดของเธอ

3.ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างคุณกับสามีที่สมรสซ้อน การสมรสได้เสียเปล่ามาตั้งแต่เริ่มต้น หากมีผู้กล่าวความเป็นโมฆะขึ้นมาเมื่อใด ก็ต้องนับย้อนไปตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนสมรสซ้อน ไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือวันที่มีการกล่าวอ้างว่าการสมรสซ้อน ดังนั้นทรัพย์สินใหม่ระหว่างภริยากับสามีที่จดสมรสซ้อนจึงไม่ถือว่าเป็นสินสมรสแต่ให้ถือตามความจริงว่า ทรัพย์สินอันใดเป็นของชายหรือหญิงก็ตกเป็นของคนนั้นเฉพาะทรัพย์สินที่พิสูจน์ได้ว่า ทำหาได้ร่วมกันเท่านั้นจึงจะถือว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันที่จะมีสิทธิคนละครึ่ง

ดังนั้นทรัพย์สินใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสามีจึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้มาในระหว่างที่สมรส กับภริยาคนแรก ที่ภริยาคนแรกย่อมมีกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง หากการสมรสของเธอและสามีต้องสิ้นสุด และการที่สามียกทรัพย์สินใด ๆ เกินสมควร ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา ที่ไม่ได้รับความยินยอม จากคู่สมรสตามกฎหมาย ดังนั้นภริยาคนแรก ย่อมอาจฟ้องขอเพิกถอนการโอนยกให้ได้เช่นกัน

วิธีการแก้ปัญหาการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร หากคุณจำเป็นต้องอาศัยเครดิตทางการเงินของสามี เพื่อให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อ ก็อาจใช้วิธีคุณและสามีกู้ร่วมกัน การแก้ปัญหาด้วยการจดทะเบียนสมรสซ้อนมีแต่จะนำมาซึ่งปัญหา

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]