คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คอลัมน์ข้างศาล จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2452 ]


เมียพม่าเจ้าของจดหมายวันนี้ใช้ชื่อว่า "สมัย" เล่าให้ฟังว่า คุณสมัยมีภริยาเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยภริยาเป็นพม่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทย 4-5 ปีแล้ว มีลูกผู้หญิงด้วยกัน 1 คน อายุ 2 ขวบกว่า คุณสมัยสงสารลูก เกรงว่าภริยาจะถูกจับ ถูกจำคุก ถูกเนรเทศ ต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทำอย่างไรภริยาจึงจะขอสัญชาติไทยได้ หากขอสัญชาติไทยไม่ได้ จะขอลักษณะเป็นวีซ่าเข้าเมืองจะอยู่นาน ๆ แล้วค่อยต่ออายุเอาจะทำได้หรือไม่ เป็นคำถามแรกที่คุณสมัยถามมา

ขอตอบว่า หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายที่มีสัญชาติไทย หากประสงค์จะได้สัญชาติไทยย่อมมีสิทธิขอสัญชาติไทยได้ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 9 ฉะนั้น ถ้าหากคุณสมัยกับภริยาพม่าสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันด้วยไม่ใช่อยู่กันเฉย ๆ ก็ลองให้ภริยาไปยื่นคำขอสัญชาติไทยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ โดยสอบถามรายละเอียดที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่คุณสมัยมีภูมิลำเนา

หากคุณสมัยกับภริยายังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็จัดการจดทะเบียนสมรสกันเสียก่อน เพราะการจดทะเบียนสมรสจะทำให้คุณสมัยกับภริยาเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วภริยาจึงไปยื่นคำขอสัญชาติไทย

นอกจากนี้ภริยาคุณสมัยอาจจะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยก็ได้ ถ้าหากภริยาของคุณสมัยมีความประพฤติดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ อ่านภาษาไทยออกและเขียนภาษาไทยได้ โดยยื่นคำขอแปลงสัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการกำหนดในกฎหมายกระทรวง

คุณสมัยถามอีกว่า โทษของความผิดฐานให้ที่พักพิงแก่คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหนักขนาดไหน

ขอตอบว่า การให้ที่พักพิงแก่คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ถ้าการให้ที่พักพิงนั้นเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำผิด ศาลอาจจะไม่ลงโทษก็ได้ ตามมาตรา 64 วรรคสาม

คุณสมัยถามปัญหาข้อสุดท้ายว่า ถ้าในทะเบียนบ้านแม่ยังเป็นพม่าอยู่ ลูกสาวจะมีปัญหาในการเข้าโรงเรียนและรับราชการหรือไม่

ขอตอบว่า ถ้าลูกสาวของคุณสมัยเป็นคนสัญชาติไทย แม้แม่หรือพ่อจะเป็นคนต่างด้าวก็ไม่มีปัญหาในการเข้าโรงเรียนและรับราชการของลูกแต่อย่างใด เพราะคนมีสัญชาติไทยทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปัญหาอยู่ที่ ลูกสาวของคุณสมัยได้สัญชาติไทยแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่คุณสมัยไม่ได้ถาม แต่แม้คุณสมัยจะไม่ได้ถามปัญหานี้ ก็จะขอให้กำลังใจคุณสมัยว่า ไม่ว่าคุณสมัยจะได้จดทะเบียนสมรสกับภริยาพม่าหรือไม่ ลูกสาวของคุณสมัยก็ได้สัญชาติไทยแน่นอน กล่าวคือ ถ้าคุณสมัยเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่ลูกสาวคุณสมัยเกิด ลูกสาวของคุณสมัยย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตของพ่อตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 (1) แต่ถ้าคุณสมัยไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่ลูกสาวของคุณสมัยเกิด ลูกสาวของคุณสมัยก็จะได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 (2)

คนข้างศาล


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]