คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอก จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2542]
ศาลปกครอง

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วและได้ถูกนำกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวุฒิสภาได้พิจารณาแก้ไขร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรไปหลายสิบมาตรา เพิ่มข้อความบางมาตราขึ้น ตัดข้อความออกไปหลายมาตรา กรณีเช่นนี้ในทางปฏิบัติของสภาผู้แทนราษฎรถือได้ว่า เป็นการแก้ไขมาก ทั้งตัดเนื้อหาและสาระสำคัญออกไป ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องขอตั้งกรรมาธิการร่วมระหว่างสองสภาเพื่อทบทวนร่าง พ.ร.บ.อีกครั้งหนึ่ง แต่โดยที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่างพิจารณาเห็นว่า หากจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาทบทวนแล้วระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่า จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายศาลปกครองภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งจะครบในวันที่ 11 ตุลาคม 2542 นี้ การพิจารณาจะเสร็จไม่ทัน ด้วยเหตุนี้ สภาผู้แทนราษฎรจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบด้วยร่างกฎหมายดังกล่าวที่วุฒิสภาได้แก้ไขนั้นทุกประการ ฉะนั้นจึงถือได้ว่า ภายในเร็ววันนี้คงจะได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สรุปความได้ว่า ความพยายามที่จะจัดตั้งศาลปกครองที่รอคอยกันมานานหลายสิบปี ก็ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางเสียที ความจริงตามประวัติศาสตร์การเมืองไทย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองได้เคยเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่งในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2525 ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว แต่เมื่อขึ้นสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในครั้งนั้นวุฒิสภาได้แก้ไขข้อความในกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ ส่งกลับมาให้ผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนในเดือนมีนาคม 2526 สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาแก้ไข ก็เกิดเหตุกรณียุบสภาผู้แทนราษฎรในเดือนมีนาคม 2526 เสียก่อน สภาผู้แทนราษฎรในยุคนี้ คงจะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก จึงได้ให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายที่วุฒิสภาแก้ไขดังกล่าวข้างต้น

ศาลปกครองที่จะจัดตั้งนี้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่ยวงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวช้าเกินสมควร คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ฯลฯ

ศาลปกครองแบ่งเป็นสองชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งได้แก่ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่คัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จากบุคคลผู้ทรงคุณวุติซึ่งมีคุณสมบัติกำหนดไว้ตามกฎหมาย แต่ในระยะเริ่มแรกเมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ่งจะเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกาสองคนซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการอัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการสภาทนายความ ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐสองคน ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐสองคน เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด และเมื่อมีคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดแล้ว ให้คณะกรรมการศาลปกครองสูงสุดดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลปกครองศาลชั้นต้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนดคุณสมบัติไว้ตามกฎหมาย

เราก็จะได้เห็นโฉมหน้าของศาลปกครองที่พึ่งอีกแหน่งหนึ่งของประชาชนต่อไป

รุจิระ บุนนาค


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]