คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอก จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2542]


กฎหมายล้างมลทินโทษกระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ล้างมลทินโทษในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา พ.ศ.... ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนที่แล้ว ได้รับการทักท้วงจากหลายฝ่ายว่า ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะมีการลบล้างมลทินโทษให้แก่ข้าราชการที่ทุจริตในหน้าที่ราชการและผู้กระทำผิดฐานค้าหรือเสพยาเสพย์ติดให้โทษ เพราะเป็นบุคคลที่พึงรังเกียจของสังคม จนกระทั่ง พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปรารภกับสื่อมวลชนว่า อาจจะพิจารณาที่จะไม่เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อ ครม. เพื่อตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ก่อนที่จะพิจารณาดูความเหมาะสมของร่างกฎหมายดังกล่าว เห็นเป็นการสมควรที่จะทราบว่า ในอดีตบ้านเมืองเราได้เคยมีกฎหมายลบล้างมลทินโทษมาแล้วกี่ครั้ง กี่หน และขอบเขตมีแค่ไหนเพียงใด

นับแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน เราได้เคยมีกฎหมายล้างมลทินโทษมาแล้ว 6 ครั้งคือ

  1. พ.ร.บ. ล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พ.ศ.2475
  2. พ.ร.บ. ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษในกรณีเกณฑ์แรงงานหรือทรัพย์สินในระหว่างมหาสงครมเอเชียบูรพา พ.ศ.2489
  3. พ.ร.บ. ล้างมลทินในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499
  4. พ.ร.บ. ล้างมลทินในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502
  5. พ.ร.บ. ล้างมลทินโทษในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2526
  6. พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530

พ.ร.บ. ฉบับที่ 3 ถึงที่ 6 มีเนื้อหาตรงกันที่ว่า ให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ทุกประเภทและได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ พ.ร.บ. ดังกล่าวใช้บังคับ และล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วก่อนหรือในวันที่ พ.ร.บ. ใช้บังคับโดยถือว่าบุคคลดังกล่าวได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คงถือเป็นเหตุผลเดียวกับฉบับที่ 5 ที่เห็นควรให้มีการล้างมลทินแก่ผู้ต้องโทษทางอาญาและทางวินัยที่พ้นโทษมาแล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลกาลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 72 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2542

เจตนารมณ์ในการเสนอ พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็เป็นเจตนารมณ์เดียวกับกฎหมายล้างมลทินโทษเดิม ๆ ที่ต้องการให้ผู้ถูกลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย และได้รับโทษมาจนพ้นโทษแล้วได้มีโอกาสล้างมลทินของตน เพื่อประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป เพราะตามหลักอาชญาวิทยานั้น ควรให้โอกาสผู้กระทำผิดได้มีโอกาสสำนึกตนและประพฤติตนในทางที่ชอบต่อไป ประเด็นที่มีผู้คัดค้านว่าไม่ควรล้างมลทินให้แก่ข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และผู้พ้นโทษจากคดีเสพย์ติดให้โทษ จะเป็นการสมควรหรือไม่

ในประเด็นดังกล่าว ถ้ามองในแง่อาชญาวิทยาและการให้อภัยต่อกันก็อาจเป็นเรื่องสมควร แต่ถ้ามองในแง่ความมั่นคงของบ้านเมืองและปัญหาสังคมก็น่าพิจารณาอยู่ไม่น้อย ผู้เขียนมีความเห็นดังนี้

รุจิระ บุนนาค


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]