คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ hey.to/yimyam ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์]
หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา



สามีภริยาในที่นี้ต้องเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายคือจดทะเบียนสมรสกัน ดังนั้นแม้ต่อมาจะปรากฏว่า ภริยาถูกสามีทอดทิ้ง แต่ตราบใดที่ยังไม่หย่าขาดจากกัน การที่ภริยาได้ก่อหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ในระหว่างนั้น ถือว่าเป็นหนี้ร่วมผูกพันทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายสามีและภริยา

ในทางนำสืบการที่ภริยาจะอ้างว่าตนไม่ต้องรับผิด เพราะสามีกู้คนเดียวนั้น และไม่เป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา ภริยาก็ต้องสืบให้ได้ว่าสามีกู้ไปเป็นการส่วนตัว เช่น การนำสืบว่าสามีเอาที่ดินสินสมรสไปจำนอง ธนาคารเพื่อกู้เงินเอาไปปรนเปรอภริยาน้อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเป็นหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ภริยาหรือสามีอาจต้องรับผิดร่วมด้วย หากกรณีเข้า (4) คือภริยาหรือสามีนั้นได้ให้สัตยาบัน การให้สัตยาบันนั้นกฎหมาย มิได้บัญญัติไว้ว่าจะต้องทำอย่างไร

ดังนั้นแม้จะเป็นกิจการที่มีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียน คู่สมรสจะให้สัตยาบันกันด้วยวาจาก็ได้ หรือการที่สามีลงชื่อในฐานะผู้กู้เพียงคนเดียว แต่ภริยาได้ลงชื่อเป็น ผู้ให้ความยินยอม ในหนังสือสัญญากู้นั้นด้วย หรือการที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ลงชื่อในฐานะเป็น พยาน ในสัญญาที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทำขึ้น ก็ถือเป็นหลักฐานได้ว่า ในหนี้ร่วมตามความหมายของมาตรา 1490 (4) แล้ว

นอกจากนี้ แม้หนี้ที่สามีหรือหนี้ที่ภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันทำให้หนี้นั้นกลายเป็นหนี้ร่วม ระหว่างสามีภริยาตามมาตรา 1490 (4) นั้น จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ถ้าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนสมรส แม้ต่อมาภายหลังสมรสแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ให้สัตยาบันก็ตาม ก็ถือว่าได้เป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายที่ก่อหนี้ ไม่กลายเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา

ดังนั้นการที่ภริยาของเพื่อนได้ลงชื่อในฐานะพยานในสัญญากู้ด้วย กรณีเข้าหลักเกณฑ์หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาตามมาตรา 1490 (4) ดังนั้นหากมีการฟ้องร้อง จนศาลพิพากษาให้คุณเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา คุณก็สามารถนำยึดทรัพย์สินที่มีภริยาของเพื่อนได้ ภริยาไม่มีสิทธิร้องขอกัน ส่วนของตนออกจากเงินได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้

สุกัญญา รัตนนาคินทร์



[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]