อย่าทิ้งมรดกให้ซับซ้อน


สวัสดีปีใหม่ 2550 ค่ะ ท่านผู้อ่านที่เคารพ ปี 2549 หลายท่านอาจมีหัวใจที่วุ่นวายและเศร้าหมองอัดอั้นตันใจเรื่องความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง หลายคนมีจิตที่ซึมเศร้า หาเงินเข้าบ้านไม่ได้ มีบางคนเบิกเงินอนาคตไปใช้ ไม่มีใครเสนอวิธีการหาปลาให้ ไปหนี้ไปตามๆ กัน จนวันหนึ่งคนจำนวนมากโล่งใจประเทศไทยนับหนึ่งใหม่ วันนี้เลยอยากให้คนมาสอนประชาชนหาปลาเสียทีไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องอวดกัน สำหรับคนรับเงินเดือนหลวง ขอหย่าให้หลวงขึ้นเงินเดือนอีกเลยบัดนี้ใครเงินเดือนสูง ชาวนา ชาวไร่ เขารู้กันแล้ว ขอให้พวกรากแก้วได้มีบ้าง ปีใหม่นี้ขอให้ความดีงามของทุกท่านที่ได้ทำมาตลอดชีวิต ปกปักรักษาให้ท่านรอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองด้วยค่ะฉบับนี้มีจดหมายส่งมาถึงดิฉัน เนื้อความในจดหมายดังนี้ค่ะ

ถาม - ผมขอคำปรึกษาปัญหาที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นมรดกของพ่อ เมื่อประมาณ 125 ปี มาแล้ว ที่ดินแปลงนี้มีหลักฐานเป็นโฉนดเป็นชื่อของ นายพัน นายพง และนายพลอย ปลูกบ้านอาศัยอยู่เป็น 3 ครอบครัว

ต่อมานายพงย้ายไปอยู่ที่อื่น นายพันยังคงอาศัยอยู่กับนายพวงบุตรชาย นายพลอยอยู่กับนายเชื่อมบุตรชาย นายพันเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดนายพันและนายพลอยตายลงอีก นายพวงได้ทำหลักฐานมอบที่ดินให้นายเพื่อมบุตรชาย โดยมิได้ทำการแบ่งแยก โฉนดที่ดินมีผู้ครอบครอง 3 คน คือ นายพง นายเชื่อม และนายเพื่อม นายเพื่อมเป็นผู้เก็บโฉนดไว้ ต่อมานายช่วยบุตรชายนายเพื่อมได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น นายชวนบุตรชายนายเชื่อมอาศัยอยู่ นายชวนตายภรรยาและบุตรอาศัยอยู่ต่อไป

บัดนี้บุตรชายคนโตของนายเพื่อมมีความประสงค์ที่จะรับมรดก และขอแบ่งแยกที่ดินของนายเพื่อมมาเป็นกรรมสิทธิ์ไปติดต่อนายเชื่อมผู้เก็บโฉนดไว้มาเป็นหลักฐานในการรับมรดกและแบ่งแยกที่ดิน แต่นายเชื่อมผู้เก็บรักษาโฉนดบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลา บอกว่าไม่ต้องแยกหรอก อยู่กันอย่างนี้แหละ เอาโฉนดไปฝากพี่ชายไว้ เอาโฉนดไปจำนองไว้ จนนายช่วยไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะสามารถเอาโฉนดมาจากนายเชื่อมได้ กระผมจึงขอคำปรึกษา

1. ถ้าทำตามกฎหมายจะจ้างทนายต้องดำเนินการอย่างไร

2. จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสักเท่าไร

3. เมื่อดำเนินคดีแล้ว นายช่วยเป็นผู้ชนะค่าใช้จ่ายที่เสียไปจะเรียกคืนจากผู้แพ้คดีได้หรือไม่กรุณาให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ตอบ - คุณเจ้าของจดหมายค่ะ คุณเอาคำถามในห้องสอบ มาถามดิฉันหรือเปล่า คุณไม่เกี่ยวข้องกับใครที่เป็นเจ้าของที่ดินเลย แต่จะตอบตามนี้ค่ะ ใครมีชื่อในโฉนดที่ดิน ผู้นั้นเป็นเจ้าของ ถ้ามีชื่อหลายคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม ถ้ายังไม่มีการแบ่งแยก ใครครอบครองส่วนไหนให้กลุ่มนั้นก็ได้สิทธิครอบครอง เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์คนหนึ่งตาย ที่ดินส่วนนั้นเป็นมรดก ตาม

มาตรา 1600 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

นายพันตาย ส่วนของที่ดินนายพันเป็นมรดก ตกทอดไปยังทายาทนายพัน ตาม

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

(1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3)พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน (5) ปู่ ย่า ตา ยาย (6) ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

ทายาทชั้นลูกเรียกว่า “ผู้สืบสันดาน” ลูกของนายพัน นายพง นายพลอย จะถูกใส่ลงไปทั้งหมด โดยทายาทของแต่ละคนต้องไปร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดก ตาม

มาตรา 1718 บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
1. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
3. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
มาตรา 1711
ผู้จัดการมรดกนั้น รวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาล

ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง และคุณเจ้าของคำถามต้องการจะให้ดิฉันแนะนำ ก็ต้องไปพบทนายความค่ะเพราะสลับซับซ้อนมากๆ สมกับ 125 ปี ส่วนนายพงนั้นคุณเจ้าของคำถามมิได้กล่าวถึงเลยนะคะ ส่วนนายพงนั้นนี้เป็นใคร จะฮุบเอาเฉยๆ ไม่ได้ ถ้าเจ้าของที่ดินตายทั้งหมด ทายาทนายพัน นายพลอย นายพง ต้องไปร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ถ้าทายาทรุ่นลูกตาย ต้องให้รุ่นหลาน คือ นายเพื่อม, ทายาทนายพง, ทายาทนายเชื่อม, ไปร้องเป็นผู้จัดการมรดก ถ้านายเชื่อมตาย นายชวน ซึ่งเป็นลูกนายเชื่อม ต้องไปร้องจัดการมรดก

การร้องขอจัดการมรดก ทนายความจะทราบวิธีการฟ้องร้อง และเรียกเอกสารจากผู้เกี่ยวข้อง ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความยากง่ายและการเสียเวลาของคดี ความเชี่ยวชาญของทนายความ แล้วแต่จะตกลงกันผู้ได้ประโยชน์คือทายาทนะค่ะ

ถ้านายชวนลูกนายเชื่อมท ได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว มีหน้าที่เรียกทายาทนายเพื่อมทุกคน มารับมรดกใส่ชื่อพี่น้องก่อน พี่น้องคนใดที่เสีย ชีวิต ก็ต้องใส่ชื่อผู้รับมรดกแทนที่ เช่น นายชวนตาย เมียและลูกต้องได้รับมรดกด้วย

ถ้าที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด 30 ตารางวา ส่วนของส่วนของนายพลอยจะได้ 10 ตารางวา ต้องใส่ชื่อทายาทของนายพลอย ถ้ามีลูก 5 คน จะได้คนละ 2 ตารางวา นายเชื่อมตายมีลูก 2 คน ได้คนละ 1 ตารางวา นายชวนตาย ส่วนของนายชวนตกเป็นของเมียและลูกค่ะ

ถ้าฟ้องร้องชนะ แล้วอยากได้ค่าใช้จ่ายคืน ก็ต้องจ้างทนายความฟ้อร้องเรียกส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายจากผู้แพ้คดีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ยุ่งยากไหมค่ะ คุณเจ้าของจดหมายเสียเงินจนถึงที่สุดจริงๆ ขอให้โชคดีนะคะ.

มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์(update 7 พฤษภาคม 2007)
[ ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับที่ 333 มกราคม 2550]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600