คำต่อสู้บางคำ คนบางคน ก็อ้างไม่ได้


คำพูดเป็นวิวัฒนาการที่โดดเด่นของมนุษย์ ทำให้มนุษย์สื่อสารและบอหกเล่าสิ่งต่างๆ รอบกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ คำพูดก็อาจจะไม่สามารสร้างสิ่งที่ดีได้ หากผู้พูดไม่มีความจริงใจต่อวาจาของตน

การซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากผู้จำหน่าย พอจะแกะกล่องใช้พบว่า สินค้าบกพร่องใช้งานไม่ได้ ผู้ซื้อขอคืนพ่อค้าอ้างว่าผู้ซื้อทำให้เสียหายจึงไม่รับคืนสินค้าและไม่คืนเงิน ที่ผ่านมาผู้ซื้อดำเนินคดีการพิสูจน์ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร เพราะผู้ซื้อไม่รู้สินค้าผลิตมาอย่างไร คดีมีปัญหา จากนี้ไปถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นการพิสูจน์คดีเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าหรือผู้ขายสินค้าเป็นผู้พิสูจน์

คิดถึงสินค้าอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้ป่วย การโฆษณาทำสวยของสถานประกอบกิจการ ในลักษณะธุรกิจการค้า คือโรงพยาบาลรัฐ เอกชน สถานพยาบาล คลินิค ผู้ให้บริการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเท่านั้นที่จะทำได้ คือแพทย์ ถ้าเกิดความสียหายขึ้น ผู้เสียหายดำเนินคดี ภาระการพิสูจน์ก็ต้องตกกับสถานประกอบการและแพทย์ว่ามิได้ทำผิด ไม่ใช่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยไปใช้บริการ

ดิฉันเคยนำหลักฐานการสอนแพทย์ของบรรพชนแพทย์ที่ว่า “หมอไม่มีสิทธิอ้างว่าเหตุสุดวิสัย ไม่เจตนา แพทย์จะต้องทำการรักษาด้วยความระมัดระวังกว่าบุตคลธรรมดา ” เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการรักษา ระหว่างผู้ป่วย ญาติ ผู้ให้บริการิ แพทย์ เจ้าของผู้ประกอบกิจการ นายจ้าง คณะบุคคลที่ทีหน้าที่ตรวจสอบการกระทำของแพทย์ ในความจริงมีเรื่องน่าสนใจมากมายที่ก่อให้เกิด คือความบาดหมางกันอย่างมาก คำพูด กริยา วาจา การไม่สนใจ ไม่ทำให้ทันเวลา ท่าทางแสดงความไม่ไยดี ความหมายของเงินที่เรียกและจะให้ น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นข่าวและการฟ้องร้องขึ้น

หนังสือพิมพ์คมชัดลึกรายวัน หน้า ๒๔-๒๕ รายงานข่าวมาว่า แม่ที่ต้องสู่หาความถูกต้องชอบธรรม

เมื่อลูกชายขาพิการจากการคลอดกว่า ๑๗ ปี ที่สุดศาลฎีกายกฟ้องเพราะขาดอายุความ

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท ชื่นชมที่นายกรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ โดยผลักดันกฎหมายร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทสงสาธารณสุขเพราะแพทย์กำลังอยู่ในภาวะถูกกดดันทุกทาง

ทำให้เริ่มมีแพทย์แบบปกป้องตัวเอง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้นมา ควรเร่ง พ.ร.บ. กองทุนชดเชยผู้ได้รับความเสียทางการแพทย์ เพราะจะช่วยกรณีที่เกิดความสูญเสียจากเหตสุดวิสัยทางการแพทย์และแพทย์ไม่ได้เจตนา เช่น แพ้ยา เสียชีวิตจากการให้ยาสลบ ให้เลือดผิดหมู่ (เหตผลเช้นนี้น่าจะอ้างไม่ได้ต้องรับผิดแน่นอน)

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะแพทย์และพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลในเมืองคอนแห่ให้กำลังใจแพทย์หญิงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ หลังถูกศาลพิพากษาจำคุก ๓ ปี กรณีฉีดยาชาเข้ากระดูกสันหลังทำผู้ป่วยเสียชีวิต (ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

หนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ นายแพทย์ไทยบอร์ดอเมริกันให้สัมภาษณ์ถึงเหตุที่มีการเรียกค่าเสียหายจากแพทย์ศัลยกรรมบ่อยครั้ง เป็นข้อดีทำให้แพทย์เริ่มระมัดระวังในการรักษาพยาบาล

หนังสือพิพม์คมชัดลึก วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รายงานข่าวแพทย์ตัดอัณฑะว่า นายแพทย์ก. (นามสมมุติ) ยอมรับว่า ได้ผ่าตัดอัณฑะจริง แต่เลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป เพื่อเป็นทางออกและช่วยสังคม เพราะการตัดอัณฑะทำกันทั่วโลก แต่แพทยสภาและกฎหมายในไทยยังไม่ให้การยอมรับ รอบ ๓-๔ ปีที่ผ่านมา ที่คลินิคผ่าตัดไปแล้วเกือบ ๓๐๐ ราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ต่อมาแพทยสภามีคำสั่งระงับการตัดอัณฑะไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อบังคับออกมา แต่เจ้าของคลินิคย่านประตูน้ำไม่สะทกสะท้านต่อคำสั่งห้ามโดยระบุว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากมีคำสั่งจริงก็จะร้องต่อศาลปกครอง ทั้งยังยืนยันว่า การผ่าตัดอัณฑะมิได้เป็นอันตรายและเป็นทางเลือกที่ราคาถุกไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย

แสดงว่า การกระทำบางอย่างผู้เชี่ยวชาญทราบดีว่า ไม่มีกฎหมายให้ทำได้ แต่ก็ทำคณะบุคคลที่ตรวจสอบก็ทราบแต่ปล่อยให้ทำ การอ้างเหตสุดวิสัย อ้างแพ้ยา อ้างไม่เจตนา ก็ยังเป็นข้ออ้าง คณะบุคคลผู้ต้องสรุปว่าผู้เชี่ยวชาญการรักษาผิดหรือไม่ ก็ทำงานล่าช้าบางรายปล่อยให้เลยอายุความฟ้องทางแพ่ง ๑ ปี เพื่อรอให้ผู้เสียหายไปฟ้องเอง และรอผลการตัดสิน ทำให้การเรียกร้องให้ผู้รับผิดร่วมด้วย ต่อู้ว่าขาดอายุความ

เชิงคดี ผูเสียหายไม้มีความรู้เรื่องการักษา ดังนั้นเห็นควรให้ภาระการพิสูจน์เป็นของแพทย์และสถานบริการ พิสูจน์ว่ามิได้ทำผิด เอกเช่นการรับผิดในความบกพร่องของสินค้าที่ภาระการพิสูจน์ตกเป็นของผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้าสินค้า ส่วนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย พิสูจน์แต่ค่าเสียหาย

เมื่อมีการฟ้องคดี แพทย์ที่ต้องไปแก้ไข เป็นพยานแพทย์คนนี้เหมือนกับช่างแก้ไขเสื้อผ้า ราคาแก้ไขสูงกว่าราคาเดิม ผู้กระทำผิด และผุ้รับผิดร่วม ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะมีตัวเลขที่แน่นอน

เรื่องใดที่มีการร้องเรียนต่อคณะบุคคลที่สอบสวนผู้กระทำผิด ต้องมีบทลงบโทษหากกระทำการสอบสวนล่าช้า เพราะทำให้ผู้เสียหายฟ้องให้ผู้รับผิดชอบร่วมไม่ทันอายุความ ๑ ปี

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไกล่เกลี่ย เป็นผู้ใด เป็นแพทย์หรือเป็นใคร และมีหลักการไกล่เกลี่ยอย่างไร ถ้าผู้เสียหายแจ้งว่าจะต้องแก้ไข เป็นจำนวนล้าน ผู้ไกล่เกลี่ยจะไกล่เกลี่ยให้เป็นเงินล้านหรือไม่

ทำไมไม่เสนอแก้กฎหมาย ไห้การฟ้องคดีแพ่งแพทย์และผู้ร่วมรับผิดให้มีอายุความเท่ากัยคดีอาญาเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของการสอบสวน

มาตร ๙๕ ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายใน

กำหนดต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ

(๒) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระว่งโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

ความผิดฐานไม่เจตนาจำคุกสามปีถึงสิบห้าปี

การออกกฎหมายเฉพาะวิชาชีพ เพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญา ไม่อาจทำได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น ขอให้ผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตที่แท้จริงดีกว่าอ้างเหตุสุดวิสัย ไม่ประมาท ไม่เจตนา แพ้ยาแพทย์ไม่พอ นอกจากนี้ลายเซ็นในกระดาษเพื่อให้พ้นความรับผิด ข้ออ้างเหล่านี้ไม่สามารถพ้นความรับผิดได้ สำหรับผู้เสียหายรายใดที่ยังไม่เคยเปิดเผยเรื่อง ก็จงเปิดเผยออกมาจะได้ทราบสถิติที่แท้จริงว่า การกระทำของผู้เชี่ยวชาญมีเท่าไรกันแน่

มณีรัตร์ (มยุรี) ภุคตุรงค์(update 25 มิถุนายน 2010)
[ ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600