มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

คดีอาญาเลิกกันคุณพ่อของหนูถูกฟ้องเป็นคดีอาญาเรื่องเช็ค ที่ศาลแขวง และศาลได้มีคำพิพากษา ลงโทษจำคุก 6 เดือน
แต่ลดโทษให้คงเหลือโทษจำคุก 4 เดือน แต่ตอนนี้ยังไม่ติดคุก เพราะอยู่ในระหว่างประกันตัวอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ต่อมาเจ้าของเช็คได้มาฟ้องเป็นอีกคดี ให้คุณพ่อชำระเงินตามเช็คฉบับเดิมที่ศาลแพ่ง ซึ่งคุณพ่อได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ กับเจ้าของเช็คในศาลแพ่ง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา

โดยมีข้อสัญญาข้อหนึ่งว่า " การตกลงประนีประนอมยอมความนี้ โจทก์และจำเลยไม่ถือสา ว่าได้ตกลงยอมความในคดีอาญา หากจำเลยได้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ โจทก์ยังคงประสงค์ ที่จะดำเนินคดีอาญากับจำเลยจนถึงที่สุด " ไว้ด้วย หนูโกรธคุณพ่อมากว่า ทำไมจึงเซ็นชื่อ ในขณะที่เขาไม่ตกลงถอนคดีอื่นด้วย แต่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร และขณะนี้คุณพ่อได้ชำระเงิน ตามที่เซ็นไว้ในเช็คให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาที่ทำไว้ครบถ้วนแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ จะนัดให้คุณพ่อ ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในกลางเดือนหน้า หากศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาลงโทษจำคุก เหมือนศาลแขวงอีก จะมีหนทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดีที่จะไม่ต้องถูกลงโทษติดคุก

ศิริรัตน์ กรุงเทพฯการที่มีการฟ้องคดีที่ศาลแพ่งเรียกเงินตามเช็ค และต่อมาได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วนั้น ผลของการประนีประนอม ยอมความที่ทำกันนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้อง ซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่า เป็นของตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852) เจ้าของเช็ค จึงคงมีสิทธิให้จำเลย ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น ไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จำเลยรับผิดในมูลหนี้ ตามเช็คพิพาทในคดีได้อีก

ดังนั้น การที่ยังมีการอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษจำคุกอยู่ จึงถือว่าคำพิพากษาคดีอาญา ที่ให้ลงโทษจำคุกยังไม่ถึงที่สุด เมื่อหนี้ที่จำเลยได้ออกเช็คพิพาทตามฟ้อง เพื่อให้ใช้เงินนั้น สิ้นความผูกพันไปก่อน ที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลสูง (ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 จึงถือว่าคดีอาญาเป็นอันเลิกกัน ดังนั้น สิทธิของเจ้าของเช็คในฐานะโจทก์ในการนำคดีอาญามาฟ้องจึงเป็นอันระงับ

ซึ่งสิทธินำคดีอาญามาฟ้องจะระงับไปหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องที่คู่สัญญาจะทำสัญญา หรือตกลงกันไม่ให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับได้ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับการที่มีข้อสัญญาประนี ประนอมยอมความข้อหนึ่ง ที่เขียนว่า "โจทก์ยังคงประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญากับจำเลยจนถึงที่สุด" เพราะแม้สัญญา ประนีประนอมยอมความที่มีข้อความดังกล่าวที่ทำให้ไม่ถือว่าเป็นการยอมความ ในคดีอาญาด้วยก็ตาม

แต่การที่คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไม่ให้สิทธิในการฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค พิพาทคดีนี้เป็นอันระงับสิ้นไปนั้น ข้อตกลงในส่วนนี้ถือว่ามีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง จึงตกเป็นโมฆะ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150) และในทางกฎหมายนั้น ข้อตกลงในส่วนที่เป็นโมฆะนี้ จะสามารถแยกออกได้จากข้อตกลงส่วนอื่นๆ ในสัญญาประนีประนอม ยอมความ คือไม่ทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ ดังนั้นเมื่อตัวสัญญาประนีประนอม ยอมความไม่ได้ตกเป็นโมฆะด้วย จึงมีผลทำให้ข้อตกลงข้ออื่นๆ ในสัญญาประนีประนอม ยอมความยังคงใช้ได้อยู่

ดังนั้น เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความข้ออื่น ๆ ยังคงใช้ได้ หนี้ตามเช็ค จึงเปลี่ยนมาเป็นหนี้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หนี้ตามเช็ค เป็นอันระงับสิ้นไปตาม สัญญาประนีประนอมยอมความ และเป็นการระงับไปก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (เพราะคดีอาญาตาม พ.ร.บ.เช็คฯ ยังมีการอุทธรณ์ อยู่) จึงมีผลให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน ถ้าหากศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาลงโทษจำคุก ในคดีอาญาตามศาลแขวงอีก

วิธีแก้ไขก็คือต้องฎีกาขึ้นไป เพราะปัญหาดังกล่าวนี้ แม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นอ้างไว้ในศาลชั้นต้นก็ตาม แต่ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยยกขึ้นอ้างได้ในชั้นศาลฎีกา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225) ซึ่งหากศาลฎีกา ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าได้มีการชำระหนี้ในเช็ค ตามสัญญาประนีประนอม ยอมความครบถ้วนแล้ว ผลในทางกฎหมายคือจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับศาลฎีกาจึงอาจจะมีคำสั่ง ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


(update 20 กรกฎาคม 2001)
[ ที่มา... หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600