มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

ปลอมหนังสือยินยอมผมและภริยาแต่งงานจดทะเบียนสมรสมานานแล้ว มีทรัพย์สมบัติที่ซื้อหามา หลังจากจดทะเบียนสมรส
หลายชิ้น บางชิ้นก็ใส่ชื่อผม และภริยาร่วมกัน บางชิ้นใส่แต่ชื่อผม หรือใส่แต่ชื่อภริยาคนเดียว ต่อมาเรามีปัญหาแยกกันอยู่ชั่วคราว แต่ยังไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอ เพราะต้องช่วยกันดูแลลูกเมื่อสองเดือน ก่อนผมได้ทราบจากลูกว่า ภริยาได้เงินจากการขายที่ดิน ซึ่งผมไม่ทราบมาก่อน แต่เมื่อซักถามได้ความว่า ที่ดินที่เอาไปขาย มีชื่อภริยาในโฉนดคนเดียว แต่เป็นที่ดินที่ซื้อมาในระหว่างสมรสเป็นสินสมรส ผมจึงไปตรวจสอบที่กรมที่ดินว่า ทำไมจึงขายไปได้โดยผมไม่ทราบเรื่องนี้ พบว่าลายเซ็นในหนังสือ ให้ความยินยอมของสามี ไม่ใช่ลายเซ็นของผม เป็นลายเซ็นปลอม โดยที่ดินแปลงนี้ได้ขายไปให้ผู้หญิงคนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นอีก 13 วันที่ดินแปลงนี้ ได้ขายต่อไปให้อีกคนหนึ่ง ผมจึงขอให้ภริยาแบ่งเงิน ที่ขายได้ให้ผมครึ่งหนึ่ง แต่ภริยาผมไม่ให้อ้างว่า เอาไปใช้หนี้หมดแล้ว

ใจจริงผมอยากดำเนินคดีกับภริยา ที่ปลอมลายเซ็นของผม แต่ลูกๆ ขอร้องเอาไว้ ผมเคยได้อ่านพบว่า หากคู่สมรสไม่ได้ให้ความยินยอม ในการขายสินสมรส หากมีการขายไป ก็สามารถฟ้องเพิกถอนได้ ดังนั้นการที่ที่ดินได้โอนจากชื่อภริยาไปยังผู้ซื้อแทน เพราะเป็นการขาย โดยปลอมหนังสือให้ความยินยอม เพราะคู่สมรสไม่ได้ให้ความยินยอม ถ้าผู้ซื้อเสียหาย ก็ให้ไปเอาเงินคืนจากภริยาเอง จะสามารถทำได้หรือไม่

ชมนาค กรุงเทพฯมาตรา 1480 การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องได้รับความยินยอม จากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 1476 ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไป แต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอม ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้อง ขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น บุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน

การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสินสมรส คู่สมรสจะต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องได้รับ ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1480 การขายไปโดยไม่ได้รับความยินยอม คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งย่อมฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอน นิติกรรมการขายนั้นได้

ส่วนการโอนขายต่อๆ กันไปหลายทอด อย่างกรณีนี้ภริยาโอนขายทอดแรก ตราบใดที่สัญญาขายที่ดินยังมิได้ถูกศาลเพิกถอน บุคคลภายนอก ที่เป็นคู่สัญญาขายที่ดิน ย่อมมีสิทธิสมบูรณ์ในสัญญาขายอยู่เสมอ เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติว่า นิติกรรมในการ จัดการสินสมรสที่คู่สมรสทำไปโดยลำพังนั้น เป็นโมฆะหรือโมฆียะบัญญัติเพียงว่า นิติกรรมนั้นอาจจะถูกศาลเพิกถอนได้ในภายหลังเท่านั้น จึงสามารถโยนต่อไปอีกทอดหนึ่งได้

การที่ภริยาโอนขายที่ดินสินสมรสที่มีชื่อภริยาแต่เพียงผู้เดียว เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อคนแรก โดยการปลอมลายเซ็นของสามีในหนังสือให้ความยินยอม ดังนั้น ถ้าหากมีการฟ้องร้องเพิกถอนนิติกรรม การซื้อขายที่ดินแปลงนี้ ความสำคัญจุดแรก อยู่ที่ผู้ซื้อคนแรกได้ซื้อโดยสุจริตหรือไม่ คือรู้หรือไม่ว่าหนังสือยินยอมของสามีเป็นลายเซ็นปลอม ผู้ฟ้องจะต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐาน ที่มีไว้ก่อนว่า ทุกคนกระทำการโดยสุจริตให้ได้ จึงจะเพิกถอนการโอนขายรายนี้ได้

ถ้าผู้ได้รับโอนที่ดินจากภริยาคนแรกกระทำการโดยสุจริต และได้มาโดยการซื้อ ซึ่งเป็นการเสียค่าตอบแทน สามีจะฟ้องเพิกถอนนิติกรรม เพราะสามีไม่ได้ให้ความยินยอมนั้น แต่ถ้าผู้ซื้อคนแรกสุจริต และเสียค่าตอบแทน สามีก็ไม่อาจจะขอให้เพิกถอนนิติกรรม การซื้อขายที่ดินระหว่างภริยาและผู้ซื้อคนแรกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 1480 วรรคแรก ทั้งสามีจะอ้างสิทธิของคู่สมรส ที่ไม่ได้ให้ความยินยอมขึ้นใช้ ยันผู้ซื้อต่อคนที่สอง หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายก็ไม่ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้รับโอนคนสุดท้ายจะสุจริตด้วยหรือไม่ เพราะสิทธิของสามีได้ขาดตอนไปแล้ว ตั้งแต่ผู้ซื้อคนแรกรับโอนทางทะเบียนโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน

ดังนั้นถ้าจะฟ้องเรียกที่ดินคืน ก็คงต้องฟ้องภริยาเผื่อๆ ไว้ด้วยเพื่อขอให้บังคับเอากับภริยาว่า จะต้องรับผิดชอบต่อสามีในสินสมรสที่โอนขายไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสามี และฟ้องผู้ซื้อคนที่หนึ่ง และผู้ซื้อคนที่สอง เพื่อเพิกถอนการโอนที่ดินเข้ามาด้วย แต่จะบังคับเอาที่ดินคืนได้หรือไม่ ต้องดูข้อเท็จจริงว่า ผู้ซื้อสุจริต และเสียค่าตอบแทนหรือไม่ ถ้าผู้รับโอนสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็เอาที่ดินคืนไม่ได้ก็ได้ภริยาที่ฟ้อง มาด้วยรับผิดชอบในเงิน ที่ได้มาจากการขายแทนได้

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


(update 25 สิงหาคม 2001)
[ ที่มา... หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2544 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600