คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2542]
law clinic

ผู้จัดการมรดก


หลายครั้งที่คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่า เมื่อบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นเจ้าที่ดินหรือโฉนดที่ตนอาศัยอยู่ได้ตายไป บรรดาลูก ๆ ก็อาศัยกันไปโดยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดให้แก่ทายาท ที่มีสิทธิรับมรดก ปัญหาจึงยุ่งยากตามมาเสมอ เพราะสำหรับคดีมรดกนั้นต้องระวังเกี่ยวกับอายุความให้ดี เพราะมีอายุความเพียง 1 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย และผู้ที่ครอบครองทรัพย์มรดกไว้ก็ไม่มีสิทธิได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพราะถือว่าเป็นการครอบครองไว้แทนทายาทที่มีสิทธิรับมรดกทั้งหลาย

เราจะเห็นชัดจากทรัพย์มรดกที่เป็นเรื่องที่ดินหรือเงินในบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินหรือธนาคาร เขาก็จะไม่เปลี่ยนชื่อผู้ตายในโฉนดที่ดินหรือสมุดบัญชีธนาคารให้แก่ทายาท เว้นแต่จะมีผู้จัดการมรดกมาเป็นผู้ดำเนินการ

ผู้จัดการมรดกโดยทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ ผู้จัดการมรดกที่ตั้งขึ้นโดยคำสั่งศาล และผู้จัดการมรดกที่จัดตั้งขึ้นโดยพินัยกรรม และสำหรับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้น ในทางปฏิบัติ ก็ต้องร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกแบบมีพินัยกรรม โดยศาลตั้งอีกชั้นหนึ่งด้วย เพราะเราไม่อาจจะทราบได้ว่า พินัยกรรมฉบับที่แต่งตั้งไว้นั้นได้ทำถูกต้องสมบูรณ์ใช้บังคับได้หรือไม่

ผู้จัดการมรดกที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งศาล ผู้ที่เป็นผู้จัดการมรดกอาจจะไม่ใช่ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายก็ได้ กฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงว่า ถ้าผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ที่จะมาร้องขอให้จัดการมรดกได้มีบุคคลเพียง 3 ประเภท คือ ทายาทผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานอัยการ

ดังนั้นเมื่อมีบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท ร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามา เขาอาจจะร้องขอให้ตั้งตัวเขาเอง หรือขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกเข้ามา หรือศาลอาจจะใช้ดุลพินิจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตั้งหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันก็ได้ หรือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกสำหรับกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกไว้ว่า จะต้องเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย

ปัญหาที่ถามกันมามากคือว่า สำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี หรือภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย จะมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้น โดยทั่วไปภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย ไม่ใช่คู่สมรสที่เป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย แต่ถ้าหากภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ได้อยู่ร่วมกันกับสามีและทำมาหากินได้ ร่วมกันเกิดทรัพย์สินขึ้นจำนวนหนึ่ง ปะปนทรัพย์สินเข้าด้วยกัน เช่นนี้ถือได้ว่า ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ที่สามารถร้องขอเข้ามา ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้ ภริยานอกสมรสบางรายอาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกับสามี ภริยาประเภทนี้ก็อยู่ในฐานะเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่เป็นของผู้ตายด้วย จึงอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นกัน

มิใช่ดิฉันจะเชียร์ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หลายครั้งที่ดิฉันรู้สึก เห็นใจภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย ที่มักเข้าใจว่าตนไม่มีสิทธิในทรัพย์สินเลย เมื่อภริยาชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย เอาอะไรมาให้เซ็น ก็ต้องยอมเซ็นให้ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งมรดกมาบ้าง ทั้ง ๆ ที่หลายรายถูกหลอกให้เซ็น เพราะในความเป็นจริง เธอมีสิทธิได้รับมรดก ของสามีที่เกิดจากการที่เธอและสามี ทำมาหาได้ร่วมกันมามากกว่าที่ได้รับจากเขาแบ่งมาให้หลายเท่า หากเธอได้ร้องขอเข้าไปให้ศาลตั้งเธอเป็นผู้จัดการมรดกในฐานะที่เธอเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหลายก็ไม่ต้องตกใจ เพราะก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกของสามีที่ตาย จะต้องแบ่งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสตามกฎหมายครอบครัวให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตกได้แก่ทายาททั้งหมด ซึ่งภริยาชอบด้วยกฎหมายก็จะได้รับส่วนแบ่งในส่วนครึ่งหลังนี้ด้วย อัตราส่วนครึ่งหลังจะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผู้ตายมีทายาทที่มีสิทธิรับมรดกในลำดับเดียวกับตนกี่คน สรุปง่าย ๆ คือ ภริยา ลูก บิดา มารดา ต่างมีสิทธิได้รับมรดกในส่วนครึ่งหลังอย่างเท่า ๆ กัน จึงต่างเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกที่สามารถร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้เช่นกัน

และถ้าผู้มีสิทธิได้รับมรดกเป็นผู้เยาว์หรือเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งไม่มีใครทำการแทน พนักงานอัยการในฐานะเป็นผู้รักษาประโยชน์ของผู้ด้วยโอกาสเหล่านี้ก็จะเข้ามาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ โดยทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินหรือทนายของรัฐที่มาคุ้มครองดูแลประโยชน์ของประชาชนทั่วไป

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]