คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ผู้จัดการมรดก
[ hey.to/yimyam ]

[ คัดลอกจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2542 ]
ผู้จัดการมรดก

"ในการจัดการมรดก ผู้จัดการมรดกจะมอบอำนาจให้คนอื่นไปรับเงินฝากของผู้ตายจากธนาคารแทนเพื่อนำมารวบรวมแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไปได้หรือไม่ ที่บางคนเห็นว่าทำไม่ได้ เพราะกฎหมายให้ผู้จัดการมรดกต้องจัดการมรดกด้วยตนเอง จริงหรือไม่ และในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก 3 คน ถ้าผู้จัดการมรดกตายเสียคนหนึ่ง ผู้จัดการมรดกที่เหลืออีก 2 คน จะจัดการมรดกต่อไปได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องทำอย่างไรจึงจะจัดการมรดกนี้สำเร็จได้" เป็นปัญหาของผู้ใช้ชื่อว่า "ทายาท"

ปัญหาแรกที่ว่า ผู้จัดการมรดกจะมอบอำนาจให้คนอื่นไปรับเงินฝากของผู้ตายจากธนาคารแทน เพื่อนำมารวบรวมแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไปได้หรือไม่นั้น เห็นว่า โดยหลักผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการมรดกด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1723 แต่ในบทบัญญัติมาตราเดียวกันนี้เอง ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่า เว้นแต่จะทำการโดยตัวแทนได้ตามอำนาจที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยปริยายในพินัยกรรม หรือโดยคำสั่งศาล หรือโดยพฤติการณ์เพื่อประโยชน์แก่กองมรดก แสดงว่า กฎหมายมิได้ห้ามมิให้ ผู้จัดการมรดกมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ทำการแทนในกิจการบางอย่าง เกี่ยวกับการจัดการมรดกเสียทีเดียว หากกิจการที่เกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้น ทำการโดยตัวแทนได้ตามอำนาจที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยปริยายของในพินัยกรรม หรือโดยคำสั่งศาล หรือโดยพฤติการณ์เพื่อประโยชน์แก่กองมรดก ผู้จัดการมรดกก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำกิจการนั้นแทนได้ ดังตัวอย่างในคำพิพากษาฎีกาที่ 2516-2517/2521 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1723 ไม่ได้ทำห้ามผู้จัดการมรดกตั้งตัวแทนเสียทีเดียว หากเป็นการตั้งตัวแทนกระทำการเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกย่อมจักกระทำได้ ผู้จัดการมรดกมอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือถึงทายาท ให้ส่งทรัพย์มรดกและให้แจ้งทรัพย์มรดก เป็นการกระทำ เพื่อประโยชน์แก่กองมรดก กิจการนอกนั้น ผู้จัดการมรดกได้จัดการมรดกด้วยตนเอง ไม่เป็นการทำผิดหน้าที่"

การที่ผู้จัดการมรดกมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับเงินฝากของผู้ตายจากธนาคารแทนเพื่อนำมารวบรวมแบ่งปันให้แก่ทายาทเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่กองมรดก ผู้จัดการมรดกย่อมมอบอำนาจได้ตามข้อยกเว้นดังกล่าว

ปัญหาที่สองที่ว่า ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกหลายคน หากผู้จัดการมรดกบางคนตาย ผู้จัดการมรดกที่เหลือจะจัดการมรดกต่อไปได้หรือไม่นั้น ต้องแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี

การที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมระบุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกของตนนั้นก็เนื่องจากเจ้ามรดกไว้วางใจในบุคคลนั้น แม้จะตั้งผู้จัดการมรดกไว้หลายคนก็ดี เมื่อบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว ทายาทจะร้องขอต่อศาล ให้ตั้งบุคคลอื่น แทนผู้ที่ตายไปนั้นย่อมทำไม่ได้ เพราะขัดกับคำสั่งของผู้ทำพินัยกรรม ฉะนั้นเมื่อมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น กฎหมายจึงได้บัญญัติ ให้อำนาจผู้จัดการมรดกที่เหลืออยู่คนเดียว ดำเนินการจัดการมรดกได้ตามลำพัง เพราะทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย จะขอให้ศาลตั้งผู้ใดจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อศาลเห็นสมควรจะตั้งให้คนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้

คนข้างศาล


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]