คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2542 ]


ลูกหนี้ตายเจ้าของจดหมายวันนี้เป็นเจ้าหนี้ถามปัญหามาว่า ได้ให้ลูกหนี้กู้เงินไป 100,000 บาท ทำสัญญากู้กันไว้ และลูกหนี้มอบโฉนดที่ดินเนื้อที่ 8 ไร่ ให้ยึดไว้เป็นประกันโดยไม่ได้จดทะเบียนจำนอง ขณะนี้ลูกหนี้ตายมาได้ 10 วันแล้ว ลูกหนี้มีทายาท คือ หลาน 4 คน ซึ่งเป็นลูกของลูกชายกับลูกสะใภ้ ส่วนลูกชายตายไปก่อนแล้ว ถ้าทายาทของลูกหนี้มาขอรับโฉนดไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดิน เจ้าหนี้ควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกทายาทของลูกหนี้โกง ถ้าเจ้าหนี้ให้ทายาทของลูกหนี้ไปจดทะเบียนจำนองที่ดินที่ได้รับมรดกมาจากลูกหนี้แล้วทายาทของลูกหนี้ไม่ส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเลย เจ้าหนี้จะบังคับตามสัญญาจำนองหลังจากจดทะเบียนจำนองแล้วกี่ปี ถ้าฝ่ายเจ้าหนี้ตาย จะต้องทำอย่างไร ขณะนี้เจ้าหนี้อายุ 66 ปี ภริยาอายุ 64 ปี มีลูกของเจ้าหนี้ที่จะรับมรดกอยู่ 4 คน

การกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 50 บาท เมื่อได้ทำสัญญากู้กันไว้ ถือว่ามีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญ เจ้าหนี้สามารถใช้สัญญากู้เป็นหลักฐานฟ้องร้องลูกหนี้ได้

แต่การที่ลูกหนี้เพียงแต่มอบโฉนดที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นหลักประกันโดยมิได้ทำสัญญาจำนองเป็นหนังสือและจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จะถือว่าที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเป็นประกันหนี้เงินกู้ด้วยหาได้ไม่ เพราะยังมิใช่การจำนอง เจ้าหนี้คงมีเพียงสิทธิที่จะยึดโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ได้เท่านั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้เป็นบุคคลสิทธิบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา ตราบใดที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และที่ดินยังคงเป็นของลูกหนี้อยู่ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิยึดโฉนดที่ดินดังกล่าวไว้ตลอดไป แต่เจ้าหนี้ไม่มีทรัพยสิทธิเหนือที่ดินตามโฉนดที่เจ้าหนี้ยึดไว้ หากที่ดินโอนไปยังบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของที่ดินย่อมมีสิทธิเรียกโฉนดที่ดินคืนจากเจ้าหนี้ได้

ตอนนี้ลูกหนี้ตายแล้ว มีปัญหาว่าทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของลูกหนี้จะมีสิทธิเรียกโฉนดคืนจากเจ้าหนี้ได้หรือไม่

เนื่องจากทายาทของลูกหนี้จะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ ฉะนั้นสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินซึ่งเจ้าหนี้มีบุคคลสิทธิที่จะใช้ยันลูกหนี้ได้นั้นย่อมให้ยันทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินของลูกหนี้ได้ด้วย ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้ จึงมีสิทธิเรียกโฉนดที่ดินคืนจากเจ้าหนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้เงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ครบถ้วน ส่วนทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้ จะมีวิธีการอย่างไรจึงจะได้โฉนดที่ดินไปทำการเปลี่ยนแปลงชื่อจากลูกหนี้มาเป็นของตน เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นนายทะเบียนจะให้คำแนะนำได้

อย่างไรก็ดี หากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้ ไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้รายนี้ เจ้าหนี้คงจะต้องฟ้องร้องทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้หรือผู้จัดการมรดกของลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการตายของลูกหนี้ มิฉะนั้น คดีย่อมขาดอายุความ และเมื่อคดีฟ้องร้องเรียกหนี้เงินกู้ขาดอายุความแล้ว เจ้าหนี้ก็เป็นอันหมดสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินไว้อีกต่อไป

ส่วนเจ้าหนี้คิดจะให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้ไปทำสัญญาจำนองนั้นหากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้ยินยอมทำสัญญาจำนองก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์กับฝ่ายเจ้าหนี้ เพราะเมื่อสัญญาจำนองเป็นหนังสือและจดทะเบียนจำนองถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แม้หนี้เงินกู้จะขาดอายุความเจ้าหนี้ก็ยังสามารถฟ้องร้องบังคับจำนองนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปี ไม่ได้ และแม้ที่ดินที่จำนองจะโอนไปยังบุคคลอื่น ๆ ต่อไปสักกี่ทอดก็ตาม จำนองซึ่งเป็นทรัพยสิทธิก็จะตกติดไปกับที่ดินที่จำนองตลอดไปจนกว่าจะมีการไถ่ถอนจำนอง

กรณีที่ฝ่ายเจ้าหนี้ตาย ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้าหนี้ก็จะรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้เช่นเดียวกัน โดยทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้าหนี้หรือผู้จัดการมรดกของเจ้าหนี้ สามารถฟ้องร้องทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินของลูกหนี้หรือผู้จัดการมรดกของลูกหนี้ได้โดยใช้หลักฐานสัญญากู้เดิม ไม่จำเป็นต้องไปทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าหนี้แต่อย่างใด

คนข้างศาล


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]