คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2542]


หนี้บัตรเครดิตสวัสดีค่ะ คุณคนข้างศาล

ดิฉันขอรบกวนเรียนถามปัญหาดังนี้ค่ะ พ่อของดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญแต่ประสบความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจส่วนตัว และเป็นหนี้บัตรเครดิตถึง 2 ใบเป็นเงิน 70,000 และ 120,000 บาท ตามลำดับ และทางเจ้าหนี้บัตรเครดิตได้ส่งเรื่องถึงศาลแล้ว จึงขอสอบถามปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายดังนี้ (ตอนทำบัตรเครดิตทางบริษัทฯ เข้าให้เครดิตแก่พ่อจึงไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)

  1. หากมีหมายศาลถึงและพ่อไม่ได้ไปขึ้นศาลจะมีผลอย่างไร
  2. หากพ่อยังไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ตามที่เจ้าหนี้บัตรฯได้ร้องต่อศาล ศาลจะตัดสินไปตามขั้นตอนอย่างไรบ้างจึงจะมีการสิ้นสุดที่การฟ้องล้มละลาย
  3. ถ้าหากศาลสั่งให้ยึดทรัพย์แทนการใช้หนี้จะมีผลต่อบ้านและทรัพย์สินของลูก ๆ หรือไม่ (เพราะว่าพ่อได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับดิฉันในบ้านซึ่งโฉนดเป็นชื่อของดิฉัน และของต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นของที่ดิฉันซื้อสะสมไว้ทั้งสิน ส่วนบ้าน รถ และทรัพย์สินของพ่อได้โดนเจ้าหนี้รายอื่นยึดไปหมดแล้ว)
  4. ตามกฎหมายยึดทรัพย์ จะยึดทรัพย์ประเภทใด คิดเป็นมูลค่าตามหนี้อย่างไร
  5. หากโดนฟ้องล้มละลาย เงินบำนาญของพ่อจะถูกยึดด้วยหรือไม่
  6. หากศาลสั่งฟ้องล้มละลายและมีเจ้าหนี้รายอื่นมายื่นฟ้องพ่ออีกจะมีผลอย่างไรตามกฎหมาย (จะฟ้องล้มละลายซ้ำอีกได้หรือไม่

ตอนนี้พ่อเป็นหนี้มากค่ะ เงินบำนาญที่ได้รับแต่ละเดือนรวมกับเงินของลูก ๆ ที่ช่วยพ่อใช้หนี้แทบไม่พอจ่าย พ่อจึงขาดส่งเงินให้แก่บัตรเครดิตโดยหวังจะให้จ่ายหนี้เร่งรัดอื่น ๆ ให้หมดก่อน ทำให้ทางบัตรต้องฟ้องร้องศาล รบกวนช่วยอธิบายข้อกฎหมายดังกล่าวให้ดิฉันด้วยนะคะ เพื่อดิฉันจะได้นำไปแก้ไขให้แก่พ่อ ดิฉันรักและสงสารพ่อมากค่ะ

จากคนรักพ่อ

จดหมายฉบับนี้วันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างในสังคมไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก ความเป็นอยู่และฐานะของข้าราชการหลังเกษียณอายุแล้ว ผมจึงนำมาลงไว้โดยละเอียดทั้งฉบับ โดยไม่ได้ตัดทอนหรือแก้ไขถ้อยคำแม้แต่น้อย

ถ้าพ่อถูกเจ้านี้บัตรเครดิตเป็นโจทก์ฟ้องพ่อเป็นจำเลยเป็นคดีแพ่งให้ชำระหนี้บัตรเครดิต หมายศาลที่จะมีมาถึงพ่อก็จะมี 2 ฉบับ

หมายฉบับแรกจะเป็นหมายเรียกให้พ่อยื่นคำให้การ เมื่อพ่อรับหมายฉบับนี้ พ่อจะต้องยื่นคำให้การแก้คำฟ้องโจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหมายหากไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดยื่นคำให้การ แล้วศาลก็จะสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ เมื่อศาลสั่งให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว จำเลยก็ไม่อาจยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้โจทก์ได้อีก แต่ถ้าโจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความ

หมายฉบับที่สองเป็น หมายนัดสืบพยานโจทก์หรือจำเลยแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรให้ฝ่ายใดสืบพยานก่อน ผลของการไม่ไปศาลในวันนัดสืบพยานนัดแรกที่ได้มีการสืบพยานกันจริง ๆ ศาลจะสั่งให้ฝ่ายที่ไม่ไปศาลขาดนัดพิจารณา และดำเนินการสืบพยานของฝ่ายที่ไปศาลไปฝ่ายเดียว แล้ววินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นโดยฝ่ายที่ศาล สั่งให้ขาดนัดพิจารณาไม่มีสิทธิ์สืบพยาน

อย่างไรก็ดี ก่อนศาลออกหมายนัดสืบพยาน หากจำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนด และตามคำให้การของจำเลยมีประเด็นยุ่งยากซับซ้อน ศาลอาจจะชี้สองสถานก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นศาลจะออกหมายนัดชี้สองสถานก่อนออกหมายนัดสืบพยาน

ขั้นตอนของการดำเนินคดีแพ่งเป็นคนละกรณีกับขั้นตอนของการดำเนินคดีล้มละลาย กล่าวคือ หากศาลพิจารณาในคีดแพ่งให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นภายในกำหนดเวลาในคำบังคับของศาล โจทก์ก็จะขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยมาขายทอดตลาด ชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป โดยโจทก์มีสิทธิ์นำยึดและอายัดทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ยกเว้นทรัพย์สินและสิทธิ์เรียกร้องบางชนิดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285 และมาตรา 286 และกฎหมายอื่น ๆ เช่น เครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยประมาณราคารวมกันไม่เกินห้าพันบาท เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณราคารวมกันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ และเบี้ยหวัดของข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลและเงินสงเคราะห์หรือบำนาญที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั้น เป็นต้น ลูก ๆ ของพ่อไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย โจทก์จะนำยึดบ้านและทรัพย์สินของลูก ๆ และบุคคลนอกคดีไม่ได้

ในขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งนี้จะไม่มีการนำไปสู่การล้มละลายอย่างที่คนรักพ่อเข้าใจ แต่ถ้าหากโจทก์ประสงค์จะให้จำเลยล้มละลาย โจทก์จะต้องยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายอีกต่างหาก ซึ่งการที่โจทก์จะยื่นฟ้องคดีล้มละลายได้ จำเลยจะต้องเป็นหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท พ่อเป็นหนี้ไม่ถึงหนึ่งล้านบาท เจ้าหนี้จึงไม่อาจฟ้องคดีล้มละลายได้ แต่ถ้าเจ้าหนี้รายอื่นหรือเจ้าหนี้หลายคนร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องโดยรวมหนี้ของโจทก์ทุกคนแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท เจ้าหนี้ก็อาจฟ้องคดีล้มละลายได้ เมื่อฟ้องได้แล้วหากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิ์รับบำนาญเพื่อรวบรวมแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป

ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ลูกหนี้อาจถูกเจ้าหนี้อื่นฟ้องคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายได้อีก แต่เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดในคดีล้มละลายใดแล้ว เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้เป็นคีดแพ่งให้ชำระหนี้เงินหรือฟ้องคดีล้มละลายอีกไม่ได้ เพราะเจ้าหนี้ทุกคนจะต้องไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วเท่านั้น

คนข้างศาล


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]